Family Wiki
Advertisement

המקור: Steven Schram, TEFILLIN - AN ANCIENT CUPUNCTURE POINT PRESCRIPTION FOR MENTAL CLARITY - JOURNAL OF CHINESE MEDICINE NUMBER 70 OCTOBER 2002

נקודות המגע של התפילין בראש וביד חופפים הנקודות המומלצות לדיקור מחטות ריפוי סיני. נקודות אשר מיועדות להביא את האדם ל"הגברת הרוחניות וטיהור המחשבות"

בחירת הנקודות[]

נקודות הדיקור הסיני שנבדקו היו : Baihui du-20 Shangxing du-23 , Shenting du-24 ,Fengfu du-16

נקודות מיקום התפילין לפי ההלכה היהודית הם. תפילין של ראש מונחות באמצע הדרך בין העיניים, כאשר תיבת התפילין מונחת על המצח בתוך אזור השיער - זהו Du-24. כאשר משקל התיבה קצת גדל הוא נוטה לנקודה DU-23 . המיקום המדויק של המשקל עשוי להשתנות מעט תלוי בגודל של התיבה.

הקשר האחורי (איפה שהרצועות קשורות יחד מונח על בליטה מתחת ערפי חיצוני. זה מתאים ל- Fengfu du-16.כאשר הידקו את הרצועות נוצרת יציבות כלפי מעלה יציב לתוך Fengfu du-16 ושניהם לוחצים עך :Shangxing du-23 ו Shenting du-24.

ניתוח דומה נעשה לגבי התפילין של יד

נוסחים בהנחת תפילין[]

המאמר מתאר את מיקום הצמדת התפילין לפי ארבע נוסחים: אשכנזי, ספרד, ספרדיםוחסידי. הוא מוצא התאמה בין כל נקודות המגע.

גלריה תמונות[]

ההשקה בין נקודות המגע להנחת תפילין לפי מנהג אשכנז לבין נקודות המגע המומלצות לדיקור סיני המקור מהמאמר

Advertisement