Family Wiki
Advertisement

הפרק קודם: 1. אלה תולדות

כאשר הסתדרות "אגודת ישראל" הקימה הכשרה לקראת עליה לארץ ישראל בצרנוביץ, אשר בבוקובינה, חיים הצטרף להכשרה אשר למדה בנין וחקלאות אצל נוכרים. אלה סרבו לשלם שכר ראוי ליהודים המתלמדים וחברי ההכשרה עזבו אותו. חבריו חלו בינתיים במלריה וחיים טיפל בהם, היה גם הטבח שלהם, אחר כך חלה גם הוא חבריו טיפלו בו ובעזרת החינין נרפא.

בסופו של דבר ההכשרה התפרקה ועשרים הבחורים חזרו לבתיהם. המנהיגים באו לבקר אותם, חיים שהיה מיודד עם כולם מצא חן בעיני ראש הקהילה – פקר שמו – וקבל רשיון – יקר ערך באותם הימים – לעלות לארץ ישראל.

הנישואין והעלייה[]

The shop for heretz israel

לארץ ישראל

Al gul hazafon

על גבול הצפון

Dovrat

ב"במחנה ישראל" בדברת

Gafir

במשטרה הבריטית

בפרשת "תרומה" א' לחודש אדר תשצ"ו נישא לטובה כץ ועלה ארצה. באוניה "רג'ילו קרול" והגיע לאדמת המולדת ביום 2 אפריל 1936. הוא צויד בתעודת עולה, שם נרשם: המקצוע – פועל, ידיעת עברית – מספיק, עבר הכשרה – במשקי אגודה וכמובן "לאיזה הסתדרות שייך ? אגודת ישראל", נבדק ע"י רופא וקבל הלוואה לסידורים ראשוניים ביום 14 אפריל 1936. ונשלח לפרדם חנה – אגודת ישראל. תחילה עבד כפועל חקלאי בפרדסי כרכור בהמשך עלה לקיבוץ של "אגודת ישראל" בעמק יזרעאל –"מחנה ישראל" - אשר נכלל היום בשטחי קיבוץ דוברת .

על גבול הצפון[]

בשלב מסוים עבר לעבוד בביצורים של גבול הצפון, נטע עצים ליד ראש פינה ולבסוף עבר לגור בשכונת שערי חסד בירושלים. עבד בבניין ובתקופה זו נטל חלק בפעולות להשגת עבודה מטעם לשכת העבודה של הפועל המזרחי – לדבריו ללא הצלחה – בייחוד בשל ההתנכלות של לשכת העבודה של ההסתדרות. בפברואר 1938 נולדה בתם הבכורה רבקה. ביום 1 נובמבר 1938 התגייס כנוטר למשטרה הבריטית. היה זה כנראה כתוצאה מקשיים כלכליים שכן בתעודת הנוטר מופיע חיים ז"ל ללא זקן.

במשטרה הבריטית[]

התפקיד לא קל עבורו בהתחשב בשאלות השבת, הכשרות. הוא שירת במשטרת העיר העתיקה – בקישלה –ושמר גם על תחנות שאיבת המים בדרך לירושלים. כאשר היה נוטר החל שוב לגדל זקן ולבסוף פוטר בשל כך. היה חוסר עבודה, הימים היו ימי מלחמת העולם השניה ואז התארגנו חברים אחדים להתיישבות חקלאית והקימו את "ארגון ירושלים". בירושלים התאספו – בעיקר בבית חזנוביץ – בית הפועל המזרחי מתכננים עד אשר הודיעו להם כי המושבה "מנחמיה" בעמק הירדן, אשר העסיקה פועלים ערבים החליטה על הפסקת העסקתם ונשארה ללא פועלים. היה זה אחרי שרצחו יהודי בשם עדין בפרדס שלו.

הפרק הבא: 3. מנחמיה

Advertisement