Family Wiki
Advertisement
שפרבר 10001.jpg

תרבות חומרית בארץ ישראל בתקופת התלמוד חובר על-ידי פרופ' דניאל שפרבר מאוניברסיטת בר אילן בשנת 1993 ויצא לאור בשיתוף פעולה של האוניברסיטה ויד יצחק בן צבי.

באמצעות הספר ניתן להבין מונחים המופיעים בתלמוד, הבאים לתאר כלים ומתקנים מהתקופה הרומאית בארץ ישראל. בין השאר:

  • מתקני שאיבת מים כמו כבולין ואנטיליה
  • חלקי בית : דלת, מנעול
  • כלים ביתיים למינהם
  • בגדים
  • עגלות וספינות.

המחבר נעזר בדיויות ארכיאולוגיות לשם הדגמת הסוגיות.


אביא דוגמאות להמחשה מהספר

"עמודים"[]

רחוב בפומפיי; במרכזו אבנים למעבר הולכי רגל - צילם:Thomas Möllmann

במסכת שבת נאמר:

Cquote2.svg אמר עולא עמוד תשעה ברה"ר ורבים מכתפין עליו וזרק ונח על גביו חייב מ"ט פחות משלשה מדרס דרסי ליה רבים משלשה ועד תשעה לא מדרס דרסי ליה ולא כתופי מכתפי תשעה ודאי מכתפין עילויה(ח',א') Cquote1.svg


ובתרגום: אמר עולא: עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו, וזרק ונח על גביו, חייב. ומסבירה ה"סתמא בגמרא": מ"ט  ? פחות משלשה מדרסי דרסי ליה רבים. משלושה ועד תשעה, לא מדרסי ליה ולא כתופה מכתפי, תשעה בוודאי מכתפין עלויה.


הבאיר שפרבר שאם נתבונן במבנה רחוב בעיר רומאית, כמו בתמונה, נבחין באבנים גדולות בצידי המדרכה ואבנים נמוכות יותר ברחוב - אלו היו עד 3 טפחים. הוא מסביר כח בפומפיי היו האבנים גבוהות יותר כי העיר הייתה בשיפוע והיה זרם מים חזק יותר ו-3 טפחים לא הספיקו. אבל זה ההבדל בין שני סוגי "העמודים".

המוכר את הספינה[]

ראו כאן ערך מורחב:המוכר את הספינה

הפרק מצטט ארבע פרקים אחרונים של הספר

רשימת נושאי הדיון[]

תוכן הענינים.jpg
Advertisement