Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

חשיפת אבן-חול של תצורת שבע בבסיס ערוץ בקרבת מסילת הברזל, בחלקו המערבי של האתר רבד יעוץ גאולוגי

תצורת שבע עשויה מקרטון. עוביה בקניון באר שבע-עזה הוא גדול במיוחד אך היא נמצאת גם מחוצה לו מצב זה .

מסקר סובב באר שבע[]

המקור: nfui sa"t הסלעים הנחשפים באזור והקשר שלהם להיסטוריה הגיאולוגית: כל הסלעים הנחשפים באזור הסקר הם סלעי משקע ימיים. הסלעים הנפוצים ביותר (והעתיקים ביותר) הנחשפים בפני השטח הם סלעי , קשה קירטון המכילים גם עדשות צור הקרויים תצורת צרעה. סלעים אלו נחשפים בעיקר בגבעות הצפוניות . והדרומיות סלעי תצורה זו שקעו באאוקן התחתון 50-לפני כ, מיליוני שנים ) ש"מ ומשויכים לחבורת עבדת הם מהווים חלק מיחידות התשתית הנמצאות באזורים נרחבים של הנגב ושל ארץ ישראל בכלל.

לאחר תקופת האאוקן התרחשו לסירוגין תקופות של הצפה - מלוות בהשקעת סלעי משקע ימיים , נוספים ותקופות של נסיגת הים - בהן התרחשה בלייה והוסרו חלק מהסלעים המאוחרים יותר חלק . מהסלעים המאוחרים יותר שלא הוסרו נחשפים במספר מקומות בבקעת באר שבע ובסביבתה כך ניתן .לראות מספר כתמים קטנים של סלעי חוואר מתצורת שבע ומעליהם סלעי גיר (המכילים מאובנים ) רבים של תצורת ציקלג

Advertisement