Family Wiki
Advertisement

הערך הועתק מהויקיפדיה העברית

תפילת שחרית של שבת היא תפילת הבוקר הנהוגה ביהדות בבוקר יום השבת. תפילה זו שונה מתפילת שחרית של יום חול בכך שהיא כוללת פסוקי דזימרה רבים יותר וכן קריאת התורה. בקהילות השונות השתמרו נעימות מיוחדות, פיוטים ולחנים הייחודיים לתפילה זו.

מהלך התפילה[]

 • קורבנות - כפי שנהוג בכל יום. אך יש שמוסיפים גם את פסוקי קרבן מוסף של שבת. רוב הקהילות נוהגות שלא לומר את תפילת "יהי רצון" הנאמרת לפני פרשת עקידת יצחק ולאחריה. ויש שנוהגים להשמיט את פרשת העקידה לחלוטין בתפילת השבת. מנהג נוסף הוא להשמיט גם את אמירת ה"יהי רצון" שלפני ואחרי סדר קרבן התמיד ולאחר הקרבנות הנאמרים בפרק המשניות "איזהו מקומן של זבחים", מאחר שיש בהן משום תחנון וכן מאחר שהן מעין בקשות פרטיות (שאילת צרכיו) האסורות בשבת.
 • פסוקי דזמרה - לפרקי התהילים הקבועים הנאמרים מידי יום בפסוקי דזמרה נוספים פרקים נוספים ומושמט ממנה פרק אחד.
 • קריאת שמע וברכותיה (ברכת "יוצר אור" מוארכת מעט ומתווסף בה הפיוט "אל אדון").
 • אנעים זמירות - פיוט בקהילות אשכנז לשבת (בחלק מהקהילות הפיוט נאמר לאחר עלינו לשבח, ולדעת המהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העבודה י"ב) יש לומר אותו לפני "ברוך שאמר". בחלק מהקהילות לא אומרים אותו כלל). נהוג שהילדים תחת גיל בר מצווה שרים את הפיוט.
 • אב הרחמים (תפילה לזכר קהילות שנרצחו, ספרדים לא נהגו לאומרה) ואשרי יושבי ביתך.

קריאת התורה[]

במשנה [1] נכתב כי ביום השבת "אין פוחתין" משבעה עולים לתורה, אבל ניתן להוסיף עליהם. רש"י על המשנה ‏‏[2] מבאר שביום רגיל, שמותר לעבוד בו, אין להוסיף על העולים כדי שלא להקשות על הציבור. יום השבת, לעומת זאת, אסור במלאכה, ולכן מאריכים יותר בקריאת התורה של שבת.

הערות שוליים[]

 1. מסכת מגילה פרק ד', משנה ב'.
 2. ‏בגמרא, דף כא עמוד א‏


סדר השבת[]

 • ליל שבת: הדלקת נרותמנחה של יום חולקבלת שבתתפילת ערבית של שבתסעודת ליל שבת
 • שבת בבוקר:תפילת שחרית של שבתתפילת מוסף של שבתסעודת יום שבת
 • שבת אחרי הצהריים:תפילת מנחה של שבתסעודה שלישית
 • מוצאי שבת: תפילת ערבית לחולהבדלהמלווה מלכה
Advertisement