Family Wiki
Advertisement

תמונות מהחזית התורכית מספריית הקונגרס נמצאים עד לשנת 1917 . צילומים רבים יחסית יש של חיל הרפואה. מן הסתם, בו היו יותר זרים:גרמנים ואוסטרים. אך יש באוסף גם צילומי אירועים בעלי עניין. התמונות הן מהתקופה בה היה מורל לצבא הטורקי. בסוף 1917 נכבשה ירושלים ואז החלה התמוטטות הצבא הטורקי ועל כך אין תמונות באוסף.

האתר

מבחר תמונות


המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

השיא:הגנרל אלנבי מגיע לירושלים - המקור:ויקיפדיה, וריאציה על צילום של המושבה האמריקנית,עיבדה: תמר הירדני

Advertisement