Family Wiki
Advertisement

תחנות הרכבת ומסילות הברזל בארץ-ישראל השנים 1916-191 היו עורקי התחבורה החשובים. המימשל העות'מאני סלל את מסילת הברזל מעפולה, השומרון, טול-כרם, לוד, תחנת הצומת (היום נחל שורק), באר שבע, עוג'ה אל חפיר עד קוסיימה במדבר סיני. דרכו עברה רוב האספקה והתחמושת לצבא. הצילומים מראים את מספר מסילות הברזל בתחנות המרכזיות: עפולה ותחנת הצומת.

גם חיל המשלוח הבריטי שהגיע ממצרים עשה שימוש רב במסילות הברזל. כל ההתקדמות שלו במדבר-סיני היה בעקבות המסילה, שבניתה התקדמה אט-אט, תוך קורבנות לא-מעטים. האספקה לארץ ישראל הגיע ממצרים. אגב, היא פוזרה בארץ בעזרת 60,000 גמלים !

הצילומים מראים את מרכזיות הרכבת במערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה.

מסילת הברזל ב:Arak el-Manschije[]

Arak el-Manschije (an der Bahnlinie Wadi es-Sarar-Beerseba) und Umgebung צילום מיום: 28 במאי 1918 - לפחות חצי שנה לאחר כיבוש האתר על-ידי הבריטים - אולי מעיד על הנחישות לכבוש חזרה את האזור. אפשר להבחין בתל המצוי צפונית מקרית גת תל ערני, צפונה מכביש אשקלון-בית גוברין

תמונות נוספות נמצאות בארכיון הבווארי - אוסף פלסטין. אחת מהן, מתחנה שלא נכללת ברשימה והובאה לעיל, תחנת עירק אל-מנשיה, במסילה מ"תחנת הצומת" לבאר שבע - היום צפונית מקריית גת.

התמונות מהארכיון האוסטרלי[]

המקור: Australian War Memorial collection

Advertisement