Family Wiki
Advertisement

חיבורים רבים חיבר רבי יום טוב. הידועים ביותר והמפורסמים הם: א. ה"תוספות יום טוב"- על המשניות. זהו חיבורו העיקרי ועל שמו הוא נקרא. בפירוש זה הוא מבאר את המשנה ומשלים את עיקרי הדברים שנאמרו בגמרא על דיני המשנה. כמו כן הוא משלים ומבאר את דברי רבינו עובדיה מברטנורא. החיבור נכתב כחיזוק לתקנת רבו המהר"ל, שתיקן לימוד פרק משנה יומית. ב. "מעדני מלך" ו"לחם חמודות" על הרא"ש שנדפסו בכל מהדורות הש"ס. משמעות שמם הוא לפי הפסוק: "מאשר [הרא"ש] שמנה לחמו [לחם חמודות] והוא יתן מעדני מלך" [בראשית מ"ט]. הוא חיבר גם את הספר "פילפולא חריפתא" על הרא"ש לסדר נזיקין. ג. "מגילת איבה" שבו המסר העיקרי הוא חומרת האיבה והשנאה שמובילה למלשינות. כמו כן הוא חיבר פיוטי סליחות על ימי המהומות שהיו בפראג בשנות שע"ח-ש"פ, ועל הגזרות הרעות שהיו באוקראינה בשנים ת"ח-ת"ט. פרנסי הקהל קיבלו עליהם לאומרם ביום כיפור לפני הסליחה "אלוקים אל דמי". לדעתו, גזירות ת"ח-ת"ט היו מפני הזלזול בכבוד בית הכנסת על ידי הדיבורים בשעת התפילה, ולכן תיקן "מי שברך" מיוחד לשומרים לשונם מלדבר בשעת התפילה.


המקור:אתר אתרוג

Advertisement