Family Wiki
Advertisement


תוספות_הרמב"ן_לפירושו_לתורה,_שנכתבו_בארץ_ישראל_-_ד"ר_יהונתן_יעקבס

תוספות הרמב"ן לפירושו לתורה, שנכתבו בארץ ישראל - ד"ר יהונתן יעקבס

תוספות הרמב"ן לפירושו לתורה, שנכתבו בארץ ישראל - ד"ר יהונתן יעקבס

תוספות הרמב"ן לפירושו לתורה, שנכתבו בארץ ישראל, הרצאתו של ד"ר יהונתן יעקבס מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן.

מתוך מרתון הרצאות בנוסח TED ומפגש היכרות עם הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי היהדות שהתקיים ב- 26 ביוני 2013 באוניברסיטת בר-אילן.

מבוא[]

בגיל 69 שותף לויכוח פומבי וכעבור שנים הרמב"ן נאלץ לצאת מספרד והגיע לעכו. וכך פורט בערך מיוחד עליו:"רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, היה ממנהיגי יהדות ספרד במאה ה-13. היה לו מהלכים אצל מלכי ספרד, אך לאחר שניצח באחד מויכוחי הדת, בין נוצרים ליהודים, נאלץ לברוח מספרד. הגיע לירושלים ותרם לשיקון היישוב היהודי בעיר. נחשב לאחד מגדולי ישראל מתקופת הראשונים, פרשן התורה והמשנה.

שינויים בפירוש[]

בשלוש השנים שהיה בעכו הוא שלח לספרד חידושים לפירושו. הוא מצא, לפחות 15 חידושים שלא נכללו בכתב יד. בסיכום יש 134 חידושים שלא נכללו.

יש 134 תוספות שהוא מצטט ועוד 170 שלא צוטטו. כך יש 300 ציטטות של קיימות.

המעניין ביותר הם נתונים ראליים של ארץ ישראל:

  • בודק כי המרחק בין בית לחם לבין קבר רחל הוא קטן.
  • הוא מצא את השקל.

הוא מצא כאן ספרים חדשים שלא הכיר בספרד כמו תלמוד ירושלים.

הוא מוצא עניין בפירושים מסויימים, למשל על נביאים. כנראה חשב שלא יספיק לכתוב ולכן רק הביא קטעים.

המרצה סבר כי בצורה זאת ניתן להכיר את צורת לימודו. כמו כן ניתן למצוא תיקונים. בדרך כלל אין סתירה אבל יש שינויים.

תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל יוסף עופר[]

תוספות_רמב"ן_לפירושו_לתורה_שנכתבו_בארץ_ישראל_יוסף_עופר

תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל יוסף עופר

תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל יוסף עופר

נקודות המוצא הם קטעים ידועים:

  • על קבר רחל - משמעות "כברת דרך", זה הקטע הראשון של הדרך ושם סועדים את פת שחרית. "את זה כתבתי בתחילה, ....עכשיו הגעתי ומצאתי שאין אפילו מייל מבית לחם"
  • קול ברמה נשמע" - אין קבורה ברמה ולכן מזה הוא חוזר בו. "זה היה רק משל, קולה נשמע מרחוק ונשמע עד רמה"
  • מצא את השקל המקורי בעכו.להלן:

עמוד 272 אבן חן:"במכתביו לבניו , תאר את הרגע הגדול בעלותו לחופה של עכו..בשבת היה דורש לפני זקני עכו. זקני הארץ הביאו לו דברי עתיקות שנמצאו בחפירות ..התרגש כשהביאו לפניו מטבע של זהב, וכתב עברי עליו, התברר מפיהם כי מן הצד האחד של המטבע כתוב שקל השקלים , ומן הצד השני ירושלים הקדושה מן הצד האחד מקלו של אהרון, שקדיה ופרחיה ,ומן הצד השני: צנצנת המן ...משקלה חצי אוקיה...הכריז בכך נסתייעו דברי רבינו שלמה שהשקל משקלו 4 זהובים שהוא חצי אוקיה אין לפקפק בדברי רש"י . סבור היה כי יש מקום להעביר לעכו ישיבות מן הגולה להפכה למרכז ללימוד תורה , שכן המקום התאים בכל מקום שהלך, הלכו אחריו אנשי עכו ...אף שהוא עצמו ביקש להיות לבד,...רבינו משה בן נחמן היה מהלך בשווקיה של עכו, מביא עמו כתבי אשראי מסוחרי ברצלונה, מפרש לפלוני פסוק..משיב לאלמוני בשאלות דין, ועוסק גם בעניני רפואה".

ויש עוד והם מתועדים בחמישה כתבי יד. וכאן הוא מפרט את העדכונים שעשה בפירושו.


מקורות[]

התוספות שהרמבן הוסיף לפרושו בארץישראל חלק 1.jpg
התוספות שהרמבן הוסיף לפרושו בארץישראל חלק 2.jpg
Advertisement