Family Wiki
Advertisement

תגליות ארכיאולוגיות בשפלת יהודה- כנס בזום בימים ב-ה, ג-ו באדר (15-18.2) כל ערב בשעה 20:00

מרחב שפלת יהודה היה לאורך הדורות מרחב של מפגש בין תרבויות. אזור בו התרחשו אירועים דרמטיים בתולדות ארץ ישראל. אנשי ההר ואנשי השפלה השאירו את חותמם דור אחרי דור על הגבעות הרכות שהיו לתלים המקפלים את סיפורה של הארץ דור אחרי דור כבר אלפי שנים. בשנים האחרונות מתקיימות בשפלה חפירות ארכיאולוגיות נרחבות בהובלת אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות לצד גופים אקדמיים נוספים. בכנס ראשון מסוגו המתקיים בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון נספר את סיפורן של התגליות האחרונות ממרחב שפלת יהודה של כלל הגופים זה לצד זה, ערב אחרי ערב.

מאבקים בשפלת יהודה[]

תגליות_ארכיאולוגיות

תגליות ארכיאולוגיות

יו"ר-ד"ר עמית שדמן, רשות העתיקות - יום ב, ג' באדר (15.2) בשעה 20:00 -

מר בנימין טרופר, מדריך בכיר בבית ספר שדה כפר עציון, חוקר ומורה דרך: קנאת המישורים להרים-מבוא גיאוגרפי לשפלת יהודה.

מר סער גנור, ארכיאולוג מחוז אשקלון ונגב מערבי ברשות העתיקות: מצודת גלאון ומאבקי הכוחות בשפלת יהודה במאה ה-12 לפנה"ס.

ד"ר איתן קליין, סגן מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות: מה מסתתר תחת התל? ומה עושים שם שודדי העתיקות?

תקופת הברזל, מבט מהתל[]

יו"ר-ד"ר אורית פלג-ברקת, החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקדום, האונ' העברית - יום ג', ד' באדר (16.2) בשעה 20:00 -

פרופ' יוסי גרפינקל, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית: מה לוחשת לכיש?

פרופ' אהרן מאיר, החוג ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אונ' בר אילן: זהויות בשפלה בתקופת הברזל: יהודה, פלשת, ושאר ירקות.

המרחב הכפרי בימי הבית השני[]

המרחב_הכפרי_בימי_הבית_השני

המרחב הכפרי בימי הבית השני

פרופ'_בועז_זיסו_–_מרד_בר-כוכבא_בשפלת_יהודה

פרופ' בועז זיסו – מרד בר-כוכבא בשפלת יהודה

יו"ר-פרופ' אהרן מאיר, החוג ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אונ' בר אילן-יום ד', ה' באדר (17.2) בשעה 20:00 -

פרופ' בעז זיסו, החוג ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוני' בר אילן: מרד בר כוכבא בשפלה, תובנות רוחב.

ד"ר אורית פלג-ברקת, החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקדום, האוניברסיטה העברית: שיטת הפירמידה-פירמידות כמבני נפש בקברי ימי הבית השני, חורבת מדרס כמקרה מבחן.

תל בית שמש[]

תל_בית_שמש

תל בית שמש

יו"ר-פרופ' יובל גדות, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב-יום ה', ו' באדר (18.2) בשעה 20:00 - מושב לזכרו של פרופ' שלמה בונימוביץ

מר בועז גרוס, סמנכ"ל, מכון ישראלי לארכיאולגיה: חבוי לעיני כל - התל הנעלם של בית שמש

ד"ר יהודה גוברין, מנכ"ל י.ג. ארכיאולוגיה ומנהל בחפירות הארכיאולוגיות בתל: חידושים מחפירות ההצלה משנת 2018 בתל בית שמש.

ד"ר רם שואף, מתכנן שימור ברשות העתיקות: מחברים מזרח ומערב - איך יראה תל בית שמש אחרי פיתוח כביש 38.

Advertisement