Family Wiki
Advertisement
Tevuot haartz

כותרת הספר - הדפסת המשפחה - 1998

תבואות הארץ נחשב לספר הגאוגרפיה הראשון על ארץ ישראל. במבוא לספר הטביע מחברו יהוסף שוורץ, את המושג "ידיעת הארץ", שהיה המונח הנפוץ למקצוע זה. הספר הופף לראשונה בנת 1845 והתבסס בעיקר על מקורות מקראיים, תלמודיים ומעט היסטוריים כמו של יוסף בן מתתיהו וספר יוסיפון. למרות זאת, החוקרים האנגליים וגרמניים של ארץ ישראל הזמינו את תרגומו ואכן הוא תורגם לשתי השפות. בשנת [[1900] אברהם לונץ הדפיס את הספר מחדש , עם איורים ותוספות מהמהדורה האנגלית משנת 1850. ולכן, הספר כולל, בהערות גם ממצאים ארכאולוגיים. הוצאת ספרים אריאל הדפיסה את הספר בשנת 1979 והועדה להוצאת כתבי הר"י שווארץ הדפיסה מהדורה חמישית בשנת תשנ"ח - 1998.

לספר שלושה חלקים: תאור המקומות הגאוגרפיים, "תוצאות הארץ" - דהיינו החי, הצומח , הדומם (מינרלים) ואקליס הארץ ו"מעשה הארץ" - תולדות ארץ ישראל. חידוש מיוחד יש בספר והוא : מפתח שמות גאוגרפיים ומפתח היסטורי. פרק מיוחד מתאר את סדרי השלטון והמשפט בזמנו, ימי איברהים פאשה

Advertisement