Family Wiki
Advertisement

שיחת השבוע הוא העלון השבוע בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד" בעריכת מנחם ברוד. בגיליונות "שיחת השבוע" של חב"ד ניתן לצפות באתר חב"ד.

העלון כולל את המדורים הבאים: "עמדה שבועית" - נושא העומד על סדר היום, לסירוגין: "יש חדש" - חדשות בקרב קהילות חב"ד/ "ספרים" - על ספרים חדשים שיצאו לאור; "שלחן השבת" - שיחות על פרשת השבוע, "מן המעיין" פרשנות חז"ל על אירועי הפרשה, "אמרת השבוע", "מעשה שהיה", לומדים גאולה, פתגם חסידי, חיים יהודיים - על חיי אישיות יהודית, ופינת ההלכה והמנהג, עם הרב יוסף גינצבורג שליט"א, רב אזורי בעומר.

העמוד הפותח של גליון לפרשת תולדות תש"ע נראה כך (הגליון המקורי הוא עם צבע):

Sichat hasavua
Advertisement