Family Wiki
Advertisement

שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א לפרשת תולדות תש"ע בחסות ישיבת הכותל הוא עלון פרשת השבוע, הנערך על-ידי תלמידיו של הרב אביגדֹר הלוי נבנצל. בסוף כל שיחה מובאת הערה :"השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך, וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד."כמו כן, הוספה הערה:"http://www.hakotel.org.il - כל הזכויות שמורות - למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלי ©" - השיחות משנים קודמות קובצו בספרים שיצאו לאור.

שיחתו השבועית בפרשת השבוע כוללת ליקחי מוסר ניתנת על-ידיו ב"ישיבת הכותל".

יחודיותה של שיחה זו הוא שילוב של מפגש עם דמותו הקדושה והנשגבה של הרב מחד, ומאידך - בשפתו הבהירה, הבאת דוגמאות מוחשיות מחיי היום-יום בשילוב הומור דק. השיחה מופצת מידי שבוע למאות ואלפי ברחבי העולם באינטרנט ניתן להוריד את השיחה באתר ישיבת הכותל ובדוא"ל. משיחה זו נערכו כמה מספריו.


השיחה ניתנת להורדה באתר ישיבת הכותל וכן ניתן לקבל אותה במייל


העמוד הראשון של השיחה

Harav nevenzal.jpg
Advertisement