Family Wiki
Advertisement
Atar hareshut

אתר רשות נחל הירקון - מסלולי טיולים ואתרי פעילו מומלצים

ראו פירוט משמאל

המפה נטענת...


אגן נחל הירקון -מבחר אתרים
נחל הירקון
A מגדל צדק
B עזבת צרטה
C תל אפק
D מעיינות הירקון
E טחנת קמח אל-מיר
F חוות אנטואן קיסר
G בית הביטון הראשון בארץ ישראל
H טחנת הקמח אבו-רבח
L תל קנה
J טחנת הקמח פרוחיה
K אוּ‏מְלָבָּס - היום חלק מפתח-תקווה
L תל-זיתון
M עשר טחנות - היום אצטדיון רמת גן
N תל גריסה - היום גבעת נפוליאון רמת גן
O שבע טחנות
P תל קסילה
Q תל כודאדי
R גן מקורות הירקון
רשות נחל הירקון

רשות נחל הירקון הינה רשות סטטוטורית אשר הוקמה בשנת 1988 על פי חוק רשויות נחלים ומעיינות (1965). הרשות מאגדת 18 גופים ציבוריים בהם 7 רשויות מקומיות הנמצאות לאורך הנחל, משרדי ממשלה ותאגידים נוספים.

תפקידיה של הרשות כוללים פעילות בתחומי ניקוז, שיקום הנחל והכשרתו לצורכי קייט ונופש.

בשנת 1996 גובשה תוכנית אב לנחל הירקון שעיקרה יצירת ריאה ירוקה לאזור והפיכת הירקון מ"חצר אחורית" ל"חצר קדמית". רשות הנחל פועלת לשיקום המערכת האקולוגית של הנחל, שיפור איכות המים, פתרון לבעיות הניקוז והביוב, שמירה על המבנים הארכיאולוגיים לאורך הנחל ועוד.

מאז החלה הרשות את פעילותה, חל שיפור משמעותי באיכות מי הירקון ובסביבותיו. עבודות השיקום והתחזוקה של נחל הירקון תופסות מקום חשוב ועיקרי בעבודת הרשות. הרשות פועלת באופן קבוע לטיפול באפיק וגדותיו, הוצאת סחף, פינוי גרוטאות ועצים שעלולים להוות סכנה לנחל ולשטים בו, שיקום סכרים וניקיון.


תפקידים[]

תפקידי רשות נחל הירקון מוגדרים בסעיף 4 בצו רשות נחל הירקון, התשמ"ח - 1988: "תפקידי רשות הנחל הם לתכנן ולבצע את הפעולות המפורטות בסעיף 3 (א) לחוק, ובכלל זה לפעול למניעת זיהום הנחל, לשיקומו ולהכשרתו לצורכי קיט ונופש".

סעיף 3 (א) בחוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה-1965 מציין כי: "(א) תפקידה של רשות נחל הוא לתכנן ולבצע את הפעולות המפורטות להלן, כולן או מקצתן, כפי שייקבע בצו לפי סעיף 2: (1) הסדרתה של זרימת המים בנחל, במגמה לשמור על מפלס מים מתאים בכל חודשי השנה. (2) ניקוזו הסדיר של תחום הרשות. (3) קביעת תוואי לנחל, או העברתם של מי הנחל או מקור המים לאפיקים אחרים. (4) הסרת מפגעי תברואה הכרוכים בזיהום הנחל או מקור המים או בזרימתם של מימיו. (5) שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך בשתי גדותיו או מסביב למעיין, למעט נחל ומעיין שבתחומי גן לאומי או שמורת טבע, כמשמעותם בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ג- 1963, והכשרת שטחים אלה לצרכי גנים, נופש וספורט. (6) הסדרתה של חלוקת המים בין המעונינים בהם. (7) הסדרת דרכי השימוש בנחל או במקור המים על ידי המעונינים".

יעדים[]

יעדים רשות נחל הירקון שמה לה למטרה ביצועם של מספר יעדים. במרכז יעדים אלה עומדים גיבוש תוכניות ויישומן, שיקום הנחל וסביבתו, הקמת מערך לימודי של הדרכה ומחקר, הגברת המודעות הציבורית לנושאים הקשורים בנחל וכן גיוס תקציבים למימוש היעדים.

יעדים מרכזיים שהושגו ונמצאים בביצוע: · הכנת תכנית אב. · גיבוש תפיסה תכנונית אינטגרטיבית להקטנת סכנת ההצפות באזורים הבנויים. · הכנת שתי תכניות מתאר מחוזיות חלקיות. · הגברת המודעות הציבורית למכלול הנושאים הקשורים לירקון והכרה בצרכי הנחל אל מול גופים רבים בנושא תכנון, תשתיות ושימושי קרקע. · שיקום אקולוגי ושיקום בתי גידול; יצירת אזורי חיץ כפתרון לחלק מבעיות הזיהום. · ביצוע מחקרים ללימוד גורמים ותהליכים המשפיעים על הנחל. · תכנון וביצוע שבילי אופנים. · מניעת מטרדי יתושים באמצעים ידידותיים לסביבה.

יעדים מרכזיים לעתיד: · יישום תכנית "גאולת הירקון". · יישום תכנית ההסדרה להקטנת סכנת ההצפות באזורים הבנויים.

שיקום אקולוגי: · המשך יצירת אזורי חיץ ושיקום צמחיה. · שיקום בתי גידול בנחל, בגדות ובפרוזדור הנחל. · המשך הטיפול בהצלת דג לבנון הירקון. · פיתוח אזור הנחל לפעילות נופש וקיט. · המשך הקמת שבילי אופנים. · המשך שיקום אתרי מורשת ואתרים היסטוריים. · הקמת מרכז הדרכה. · השגת תקציבים למימוש היעדים.

תחום סטטוטורי[]

התחום הסטטוטורי של רשות נחל הירקון מוגדר בצו רשות נחל הירקון, התשמ"ח – 1988 : "תחומה של רשות הנחל הוא: (1) אפיק נחל הירקון וגדותיו שבתחום 20 מטרים מקצה דופן האפיק בכל צד. (2) אזור מעיינות הירקון המסומן בקו כחול במפה. (3) יובל נחל הירקון – נחל קנה – בקטע שבין החיבור עם נחל הדס לבין נחל הירקון, המסומן בקו כחול במפה

קישורים חיצוניים[]

המקור:[1] האתר

Advertisement