Family Wiki
Advertisement

הפתיח והתמונה הועתקו האנציקלופדיה של קיבוץ בארי

Ravshaz

רבש"ץ עם רכב בטחון: משימות של בטחון שוטף וגם אחראי על הגדר

רבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי) - אחראי על השמירה בימי רגיעה. עליו מוטלת הדאגה לשלמות גדר המשק, שמירה על קשר עם גורמי הבטחון האזוריים ודיווח על כל מקרה גניבה או ארוע בטחוני.

ביהודה ושומרון[]

תפקידו של רבש"ץ ביהודה ושומרון הוא מקיף מאשר תפקידו בתחום מדינת ישראל. הוא פועל גם מחוץ לתחום הישוב וכן משמש כעין "שריף" בישובו ומטפל בשאלות בטחון פנים, בשיתוף עם שוטר הקהילה, המוצב בישובים גדולים מטעם "משטרת ישראל".

חיים לוינסון, סופר הארץ דיווח ב-25 דצמבר 2009 כי המתנחלים זועמים על תיחום אחריות רכזי הביטחון - לאמור:"לראשונה: צו אלוף מגדיר את תחומי אחריותם של 150 הרבש"צים ביהודה ושומרון; כל רכז ביטחון קיבל לידיו מפת תחום אחריותו "

הכתבה מתארת מקרים בהם הרבש"ץ נהרג במסגרת מילוי תפקידו בהגנה על ישובו או תחום פעולתו, כמו:"גלעד זר, קב"ט המועצה האזורית שומרון שנורה למוות סמוך לשכם ב-2001; יצחק בואניש, רבש"צ קרית ארבע שנהרג ב-2002 עם שניים מחברי כיתת הכוננות, אלכס צביטמן ואלכס דוכן; רבש"צ איתמר, יוסי טוויטו, נהרג ב-2002 מירי של מחבל שחדר ליישוב; מחליפו, שלמה מילר, נרצח בפיגוע נוסף ביישוב ב-2004.

לפי הצו החדש:"תוצאות עבודת המטה הפכו לצו אלוף שנחתם בסוף יולי, הודפס בקמצ"מ (קובץ המנשרים צווים ומינויים, המשמש למעשה "רשומות" של הגדה) והופץ החודש. הצו מגדיר במדויק את תחומי פעילות הרבש"צ. כל אחד קיבל מפה מצומצמת, שאושרה על ידי ניצן, הכוללת רק את תחום היישוב שבו הוא רשאי לפעול. כבישי גישה, צמתים וכבישים ראשיים סמוכים וכן קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית הוצאו מהמפה.

בעיות בתיפקוד[]

במסמך זה - כנראה מדו"ח מבקר המדינה - עומדים על הבעיות בתיפקוד

בפקודות צה"ל נקבע, כי הרבש"ץ ישמש כמפקד היישוב בשגרה וכממונה על השמירה. מינוי הרבש"ץ יבוצע על ידי אלוף הפיקוד או על ידי מי שהוסמך על ידיו - מפקד החטמ"ר. הרבש"ץ ממלא את תפקידו בשליחות צה"ל, וכפוף למפקדת החטמ"ר. הרבש"ץ אחראי בתחום היישוב, בין היתר, על הטיפול בחיילי הגנ"ש, במרכיבי הביטחון ובכיתת הכוננות. הרבש"ץ חייב לעבור הכשרה במסגרת קורס רבש"צים וזאת כתנאי להעסקתו. ניתן להעמידו לדין צבאי על כל עבירה הנוגעת לנושאים המוטלים עליו. החטמ"ר ימנה סגן רבש"ץ בכל אזור השייך לחטמ"ר, שישמש כעוזרו של הרבש"ץ וכממלא מקומו בהיעדרויות קצרות (עד שבעה ימים). בפקודות צה"ל נקבע, כי נוהל מינוי ממלא מקום הרבש"ץ הוא כנוהל מינוי רבש"ץ ותפקידיו של ממלא מקום רבש"ץ הם כתפקידיו של רבש"ץ.
בעניין רבש"צים נמצא כלהלן:

  1. סגני רבש"צים: במרבית היישובים באיו"ש לא מונו סגני רבש"צים כמתחייב מפקודות צה"ל. אשר על כן, הרבש"צים נאלצים לחפש לעצמם מחליפים בעלי הרשאה לנשיאת נשק מקרב היישוב, ולעתים עליהם לשלם מכספם למחליפים. כאמור, על פי פקודות צה"ל, נוהל מינוי ממלא מקום הרבש"ץ הוא כנוהל מינוי הרבש"ץ. בביקורת עלה, כי המחליפים של הרבש"צים, שבחרו הרבש"צים עצמם ולא מונו על פי פקודות צה"ל, אינם, בדרך כלל, בוגרי קורס רבש"צים, כפי שנדרש מהרבש"צים עצמם. כמו כן, מחליפי הרבש"צים אינם מוסמכים רשמית לחלק נשק מנשקיית היישוב, ואינם מחויבים רשמית למלא את כל המשימות המחייבות את הרבש"ץ. על צה"ל ומשהב"ט לבחון שוב את עניין המינוי של סגני רבש"צים ולמסד פתרונות של קבע בסוגיה זו. לדעת משרד מבקר המדינה, הדרך שבה נאלצים הרבש"צים לתור בעצמם אחר מחליף שימלא את מקומם בהתנדבות או אף לשלם מכספם עבור עבודת המחליף, כאמור, איננה ראויה ואיננה מיבצעית.

צה"ל הודיע בתגובתו למשרד מבקר המדינה באפריל 2005, כי הוא מכיר בצורך של מינוי סגן רבש"ץ קבוע בשכר, אך הנושא לא בוצע עקב היעדר תקציב; בכל חטמ"ר קיים סדר פעולות מחייב, שבסופו אמור להיות מופץ כתב מינוי של מפקד החטיבה (מח"ט) לסגן רבש"ץ; "פקמ"ז ירענן ההוראה ויוודא, כי אכן פועלים על פיה"; "לכשתסתיים הכשרת רבש"צים במסגרת קורסי רבש"צים בביה"ס להגנ"ש תיבחן האפשרות לפתוח קורסים להכשרת סגן רבש"צים, כרגע העדיפות ניתנת לרבש"צים".

  1. שכר הרבש"צים: משהב"ט מממן מתקציבו את שכר הרבש"צים. מרבית הרבש"צים ביישובי איו"ש היו מועסקים במועד עריכת הביקורת בהסכם בינם לבין הרשויות המקומיות אשר קיבלו לצורך כך את המימון ממשהב"ט, ומיעוטם הועסקו בחוזה בינם לבין משהב"ט. לצורך הסדרת עניין המימון, מתקשר משהב"ט עם רשויות מקומיות בהסכם בדבר מימון העסקת רבש"צים. בהסכם נקבע, בין היתר, כי הרשות המקומית מתחייבת לשלם לרבש"ץ את מלוא שכרו, כפי שהתקבל ברשות המקומית ממשהב"ט ולפי המתחייב מההסכם עם משהב"ט. עוד נקבע בהסכם, כי אם לא העבירה הרשות המקומית לרבש"ץ את התשלום במלואו, "יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעה בסעיף 6 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970".

ההסכם להעסקת רבש"ץ מחייב עבודה במשרה מלאה. בביקורת נמצא מקרה שבו הועסק רבש"ץ בחצי משרה בלבד, וזאת משום שמזכירות היישוב מתנגדת לחתום על הסכם התקשרות עם משהב"ט. בביקורת נמצאו גם מקרים אחדים שבהם רבש"צים לא קיבלו מוועד היישוב את מלוא השכר שהעביר עבורם משהב"ט לוועד היישוב.
צה"ל הודיע למשרד מבקר המדינה באפריל 2005, כי למרות שהנושא אינו נמצא בתחום אחריותו, הרי שבמקרים שבהם מתגלה כי ישנה פגיעה בשכר רבש"ץ, "פקמ"ז מטפל מיידית מול פקע"ר ומשהב"ט על מנת לתקן את העוול".
לדעת משרד מבקר המדינה, ראוי שמשהב"ט יבצע פיקוח שוטף על תשלומיו בגין שכר הרבש"צים, כדי לוודא שהכספים שמקורם מתקציב הביטחון אכן משמשים למטרה לה נועדו, ובמקרים שבהם הרשות המקומית לא שילמה את מלוא שכר הרבש"ץ, לפעול להעברת הכספים לרבש"ץ.

  1. כפיפות הרבש"צים לגופים אחדים: מצד אחד - רוב הרבש"צים מועסקים על ידי רשויות מקומיות באיו"ש, והם כפופים מבחינה מינהלית לרשויות מקומיות, ומצד שני - הם כפופים לצה"ל מבחינה צבאית, וחייבים לפעול על פי פקודות צה"ל בנושאי הגנ"ש. בנוסף לכך, הרבש"צים מומלצים לתפקידם על ידי הרשות המקומית שבה הם גרים, ועובדה זו יוצרת יחסי תלות ביניהם לבין הרשות המקומית. ממסמכי צה"ל עלה, כי הכפיפות הכפולה של הרבש"צים יוצרת לעתים קשיים במילוי תפקידם, זאת כיוון שלעתים מתקיימים ניגודי עניינים בין צורכי הביטחון לבין הצרכים של הרשות המקומית המעסיקה אותם.


מרבית רכזי הביטחון השוטף הצבאיים ביישובים (להלן - רבש"צים) כפופים מבחינה מינהלית לרשות המקומית, ומבחינה צבאית - לצה"ל. הכפיפות הכפולה יוצרת קשיים במילוי תפקידם, זאת כיוון שלעתים מתקיימים ניגודי עניינים בין צורכי הביטחון לבין הצרכים של הרשות המקומית המעסיקה אותם. כמו כן, משרד הביטחון מעביר את שכר הרבש"צים באמצעות הרשויות המקומיות באיו"ש, אך אינו מקיים פיקוח על השכר המשולם להם בפועל. נמצאו מקרים שרבש"צים קיבלו שכר מופחת מהרשות המקומית. במרבית היישובים לא מונו סגני רבש"צים כמתחייב מהוראות צה"ל. עקב כך, נאלצים רבש"צים לחפש לעצמם מחליפים שלא הוסמכו לתפקיד זה על ידי צה"ל. חלק מהרבש"צים שילמו לעתים למחליף מכספם.

האירוע בבית אריה[]

שאלת תפקודו של הרבש"ץ עלה במקרה שקרה בישוב בית אריה, כאשר הרבש"ץ לא נענה להוראות הצבא ופוטר מתפקידו.

עוזי ברוך, מערוץ שבע דיווח ב-22 בדצמבר 2009 המח"ט לא מוסמך לפטר את הרבש"ץ - לאמור:"ראש מועצת בית אריה-עופרים, אבי נעים, דוחה את הודעת ההדחה של מח"ט בנימין. "הרבש"ץ הוא מהמסורים בין עובדי המועצה".

"ראש מועצת בית אריה-עופרים, אבי נעים, דוחה את ההודעה שמסר מח"ט בנימין לרבש"ץ המועצה, לפיה הוא מעביר אותו מתפקידו. "למח"ט אין סמכות לפטר מי מעובדי המועצה. הרבש"ץ הוא מהמסורים בין עובדי המועצה, הוא מקבל ממני ומחברי המועצה גיבוי מלא ואף נשקלת אפשרות לקדמו", הוסיף נעים

האירוע תואר כל:"מוקדם יותר דווח כי מפקד החטיבה המרחבית בנימין, אלוף משנה אביב רשף ערך אתמול (שני) שימוע לרכז הביטחון של עופרים, בניהו שרעבי, בעקבות אירוע שארע בשניים בדצמבר בו חסם באמצעות רכבו את הכניסה לישוב בית אריה ומנע בכך את כניסתם של פקחי המנהל האזרחי."

Advertisement