Family Wiki
Advertisement

רבי עקיבא: הדמות והדימוי לדורות עם: פרופ' ישעיהו גפני מתוך: סדר בוקר - בית אבי חh
אין חולק על מקומו והשפעתו המכרעת של רבי עקיבא על עולם המחשבה וההלכה היהודית. הזיכרון הקולקטיבי של דמותו מורכב מאגדות רבות, לעיתים אף סותרות, אך אין בכך למעט מהדימוי שהקנו לו הדורות כגדול החכמים.
בימי ספירת העומר, שבהם נוהגים דיני אבלות על מיתת תלמידי רבי עקיבא, תוקדש הסדרה לדמותו המופלאה של מי שמעיד עליו משה רבנו בפני הקב"ה: "יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?"
כל אחד מהשיעורים בסדרה זו יתמקד בכמה מקורות מכל מרכיבי ספרות חז"ל: המשנה, התלמודים והמדרשים. כמו כן נבקש להעיר על הרקע ההיסטורי-חברתי של המסורות שיעמדו במרכזו של כל שיעור.
ישעיהו גפני הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. תחומי מחקריו הם תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד.

לוח השיעורים[]

עקבא12.png עקיבא_13.png


עקיבא_41.png עקיבא_42.png עקיבא_43.png עקיבא11.png עקיבא31.png

עקיבא51.png עקיבא52.png

ראשית דרכו של רבי עקיבא[]

עקיבא11.png
עקבא12.png
עקיבא 13.png
צילום מסך 2022-05-15 091539.png

משה, ר' עקיבא ו"תורה משמיים"[]

רבי_עקיבא-_הדמות_והדימוי_לדורות_-_שיעור_2_-_תורה_משמים-_משה_ורבי_עקיבא_-_פרופ'_ישעיהו_גפני

רבי עקיבא- הדמות והדימוי לדורות - שיעור 2 - תורה משמים- משה ורבי עקיבא - פרופ' ישעיהו גפני

עקיבא 21.png
עקיבא 22.png

רבי עקיבא - "אבי" המשנה ומעמדו כדרשן בעיני כמה חכמים[]

רבי_עקיבא-_הדמות_והדימוי_לדורות_-_שיעור_3_-_"אבי"_המשנה_ומעמדו_כדרשן_-_פרופ'_ישעיהו_גפני

רבי עקיבא- הדמות והדימוי לדורות - שיעור 3 - "אבי" המשנה ומעמדו כדרשן - פרופ' ישעיהו גפני

עקיבא31.png
עקיבא 32.png
עקיבא33.png

רבי עקיבא מחוץ לבית המדרש: נסיעות, שיחות וקשרים עם נכרים[]

רבי_עקיבא-_הדמות_והדימוי_לדורות_-_שיעור_4_-_מחוץ_לבית_המדרש_-_פרופ'_ישעיהו_גפני

רבי עקיבא- הדמות והדימוי לדורות - שיעור 4 - מחוץ לבית המדרש - פרופ' ישעיהו גפני

עקיבא 41.png
עקיבא 42.png
עקיבא 43.png

גזרות מלכות, קידוש השם ומרד בר כוכבא[]

רבי_עקיבא-_הדמות_והדימוי_לדורות_-_שיעור_5_-_גזרות_מלכות,_קידוש_השם_ומרד_בר-כוכבא_-_פרופ'_ישעיהו_גפני

רבי עקיבא- הדמות והדימוי לדורות - שיעור 5 - גזרות מלכות, קידוש השם ומרד בר-כוכבא - פרופ' ישעיהו גפני

עקיבא51.png
עקיבא51.png
Advertisement