Family Wiki
Advertisement

רבי משה בן יוסף מטראני הזקן (מכונה המבי"ט), נולד בשאלוניקי בשנת 1500, ומת בצפת בשנת 1580. בנערותו הלך לאדרינופולי ללמוד תורה אצל דודו ר' אהרן, ובהיותו בן ט"ז הלך לישיבת ר' יעקב בירב בצפת. בשנת 1525 נתמנה לרב בצפת ובשנת 1535 עלה לירושלם.

Advertisement