Family Wiki
Advertisement

(לפי מעייני הישועה)

מרן יוסף קארו )רמ"ח - י"ג ניסן של"ה( מגדולי חכמי צפת וגדול הפוסקים בדורות האחרונים, בעל ה"שלחן ערוך", "כסף משנה", "בית יוסף" ועוד.

הוא נולד בספרד ארבע שנים לפני גירוש היהודים. בעקבות הגירוש גלה עם הוריו לפורטוגל וחמש שנים לאחר מכן, בשנת רנ"ז, נגזרה גזרת גרוש גם על היהודים בפורטוגל ומשפחתו עברה לטורקיה. מרן יוסף קארו זצ"ל שהה קרוב לארבעים שנה בערים קשטא, שלוניקי, אדריאנופול וניקופול.

בגיל 34 החל בכתיבת חיבורו על הטור - ה"בית יוסף". בגיל 48 עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת ותוך זמן קצר הוכר כראש חכמי צפת וכגדול הדור. בסוף ימיו עסק גם בשו"ת שנשלחו אליו משאר הגדולים שחיו בדורו, כגון ר' אלשיך ור' שלמה אלקבץ ואלו נדפסו בשו"ת "אבקת רוכל". הוא נפטר בצפת ונטמן בבית הקברות בעיר, סמוך לקברו של האר"י הקדוש.

ר' יוסף קארו זצ"ל מראה בחיבורו "בית יוסף" מקורות לכל הלכה בספר "ארבע טורים". מסופר שאחד מהחכמים הגדולים בטורקיה גזר על תלמידיו שלא ילמדו בספר "בית יוסף", מפני שהוא ממעט את הבקיאות, כי התלמידים יסתפקו בספר זה ולא יסתכלו במקורות. אותו חכם גדול כשלמד עם תלמידיו בספר הטורים, נעלם ממנו המקור לאחת ההלכות. הוא אמר לתלמידו לעיין בספר "בית יוסף" והנה מצא שם את המקור מפורש. בזה ראה אותו רב רמז ואות מן השמיים, ומאז והלאה התיר לתלמידיו ללמוד בספר "בית יוסף".

Advertisement