Family Wiki
Advertisement

רבי יוחנן בן בְּרוֹ‏‏קַ‏ה הוא תנא מהדור השלישי של התנאים. מספר הלכות מובאות בשמו במשנה, והלכות נוספות מוזכרות בברייתות. כמו כן מובא במסכת בבא בתרא דעתו בנושא : "האומר איש פלוני יירשני".

חילול השם[]

במסכת אבות נאמר בפיו על בחילול השם: "רבי יוחנן בן ברוקה אומר: כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. (ד', ד')

האומר איש פלוני יירשני[]

בדף ק"ל במסכת בבא בתרא הובא משנה:"האומר איש פלוני (מקרה קיצוני - לא מוכר כלל) יירשני במקום שיש בת, בתי תירשני במקום שיש בן - לא אמר כלום, שהתנה על מה שכתוב בתורה. ר' יוחנן בן ברוקה אומר: אם אמר על מי שראוי ליורשו- דבריו קיימין, ועל מי ( שאינו נמצא בתוכנית הירושה) שאין ראוי לו ליורשו- אין דבריו קיימין.

ובגמרא תנא קמא אומר: למקרים שלא מוסדרים לפי חוקי התורה: אחר במקום בת ובת במקום בן - לא אמר כלום. ((ש}} אבל אם בחר בבן מתוך הבנים או בבת מתוך הבנות - דבריו קיימים, היות וזה לפי חוקי התורה. (אבל אם יתן למי שלא בתוכנית לא עובר) תנא קמא - תן הכל לפי המקרא - לא ניתן לפגוע בירושה.

ובסיפא, לפי רבי יוחנן בן בורקה: אם אמר על מי שראוי להיות יורשו דבריו קיימים שונה: שני מקרים עוברים שנים אחרים - לא עוברים

לפי זה יוצא כי אין הבדל בין שתי הגירסאות

על כך הגיב בנו:"רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: לא נחלקו אבא וחכמים על אחר (אח) במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום, על מה נחלקו? על בן בין הבנים ובת בין הבנות, אבא אומר יירש וחכמים אומרים לא יירש.

תנא קמא במשנה לפי רבי ישמעאל לא ניתן לתת לבן בין בנים. אם זו נקודת הויכוח למה הביא דוגמא של בת ושל אחר - כלומר בן בין הבנים אפשר להעביר את הירושה.

העדות של רבי ישמעאל לא מקובלת. אז נלמד כמו קודם. יש ויכוח מה בן ברוקה אומר. אפשר גם לפי רבי ישמעאל - בעבר למדנו שאין לשנות את הירושה - הפעם המשנה כולה של רבי בן ברוקה.

מכאן באה השאלה האם נחלקו ? התשובה לא - הכל לפי שיטת רבי יוחנן בן בורקה

אמרו רב יהודה אמר שמואל וכן אמר רבא : הלכה כרבי יוחנן בן בוקרה - שאפשר לעשות שינויים בירושה . ומסבירים במקרא נאמר: "והיה ביום הנחילו את בניו" - כלומר הוא יכול לבחור מי מהבן יהיה היורש (הוא פסיבי עוצם את עיניו והכל הולך אוטומטי) , אך בהמשך הפסוק נאמר:"לא יוכל לבקר" - אסור לפגוע בחלקו של הבכור בלבד - אך יכול לשנות את חלקם של הבנים האחרים. את זה אני יכול לדעת גם בלי הפסוק הראשון.

אב"ח אומר : אני לא נוגע בחלק של הבכור, אבל את החלק "הפשוט" אני לוקח ממנו. קודם הוא מקבל את החלק הכפול שלו, השאר מתחלק בין כולם - עכשיו ה"בכור" לא מקבל כלום.

אבא חנן משום רבי אליעז סבור שיש לפרש את הפסוק בצורה שונה:"לא יוכל לבכר" - יכול לתת מה שהוא רוצה - הוא יכול לקחת את הכל. אולי די "לבכר" אשר לשאר האחים מותר - אצל האחרים מותר. הפשוט ניתן לקחת."ביום הנחילו את בניו" - את החלק הפשוט הוא יכול לקחת מכולם.

לא נאמר הלכה כמו בן ברוקה הוא רק ראה פסק דין כזה. אם אתה שומע שזה הלכה - זה קובע.

ראו המשך אין למדין הלכה לא מפי לימוד ולא מפי מעשה

התנאים[]

  1. תקופת הזוגות : הלל הזקן, שמאי הזקן, בני בתירה, מנחם, עקביא בן מהללאל
  2. דור ראשון : רבן גמליאל הזקן, רבן שמעון בן גמליאל הזקן, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבן יוחנן בן זכאי, יונתן בן עוזיאל, בבא בן בוטא, רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא סגן הכהנים
  3. דור שני (בזמן חורבן בית המקדש ואחריו): רבן גמליאל דיבנה, רבי יהושע בן חנניה, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ערך, רבי נחוניה בן הקנה, נחום איש גמזו, רבי חנינא בן עקביא
  4. דור שלישי: רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי יהודה בן בבא, רבי ישמעאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יוסי הגלילי, רבי חנינא בן תרדיון, רבי יוחנן בן ברוקה, בן זומא, בן עזאי, אונקלוס, רבי חנינא בן אנטיגנוס, חנניה בן חכינאי
  5. דור רביעי: רבן שמעון בן גמליאל, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר (ואשתו ברוריה), רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי נחמיה, רבי נתן
  6. דור חמישי: רבי יהודה הנשיא, רב הונא קמא בבבל, רבי יוסי ברבי יהודה, רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי שמעון בן אלעזר, רבי אלעזר הקפר, סומכוס
Advertisement