Family Wiki
Advertisement

אחד מעשרה הרוגי מלכות. בעת שהסמיך את תלמידיו הרומאים גילו אותם, ר' יהודה הורה לתלמידיו לברוח ולהשאיר אותו במקומו. כאשר הגיעו הרומאים הרגו אותו ע"י נעיצת 300 חניתות בגופו.

בימי חכמי התלמוד שהיו כולם חסידים ואנשי מעשה, אמרו חז"ל כי בכל מקום שנאמר "מעשה בחסיד אחד" הכוונה לר' יהודה בן בבא או לר' יהודה בר אלעאי. והובא בכתבים שהשם "יהודה" מסוגל לשם חסיד כאשר רמז על כך דוד המלך ברוח הקודש "כי הפלה יה-וה חסיד לו" סופי תיבות – יהודה

קברו[]

קבר רבי יהודה בר בבא - אתר הטיול של שירן שבתאי

יום קבורתו לא ידוע
מצומת סומך נוסעים בכביש 79 עד לצומת שפרעם. ברמזור המהבהב פונים ימינה, ממשיכים 200 מטר עד הכיכר ופונים שוב ימינה. לאחר כ – 1.1 קילומטר בצומת T פונים שמאלה ולאחר כ – 5 מטר ימינה. ממשיכים 400 מטר עד לציון שמצדו הימני של הכביש.מצומת המוביל נוסעים בכביש 79 לכיוון שפרעם וברמזור פונים שמאלה וכנ"ל.

המקור

מתוך אנציקלופדיה דעת[]

המקור ר' יהודה בן בבא. תנא בדור השלישי, בתחילת המאה השניה לספירה.

מחכמי יבנה. חברם של ר' יהודה בן בתירא ושל ר' עקיבא. בסוף ימיו חלו גזרות אדריינוס. מותו של ר' עקיבא על קידוש השם היה למופת לחבריו, ובראש וראשונה לר' יהודה בן בבא. המקורות הבאים מתארים את תגובתו של רבי יהודה בן בבא להריגת החכמים, ואת מסירות נפשו לסמיכת חכמים שימשיכו את שושלת הפסיקה בישראל.


מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ח הלכה ח : וכשנהרגו רבן שמעון ורבי ישמעאל, באה שמועה אצל רבי עקיבא ואצל רבי יהודה בן בבא, עמדו וחגרו מתניהם שקים, וקרעו את בגדיהם, ואמרו אחינו ישראל שמעונו, אילו טובה היתה באה לעולם תחילה, לא היו מקבלין אלא רבי שמעון ורבי ישמעאל, ועכשיו גלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם שלסוף פורעניות גדולות עתידות לבוא לעולם, ולפיכך נסתלקו אלו מן העולם, הצדיק אבד ואין איש שם על לב, יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו.

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ח הלכה ט : וכשנהרג רבי עקיבא בקיסרין באתה שמועה אצל רבי יהודה בן בבא ואצל רבי חנינא בן תרדיון, עמדו וחגרו את מתניהם שקים, ואמרו אחינו ישראל שמעונו, לא נהרג רבי עקיבא על הגזל, ולא על שלא עמל בתורה בכל כחו, לא נהרג רבי עקיבא אלא למופת, שנאמר והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו בבואה וידעתם כי אני ה' אלהים, מכאן ועד ימים קלין לא ימצא מקום בארץ ישראל שלא יהיו שם הרוגים מושלכים בו, שנאמר דבר כה נאם ה' ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה וכעמיר מאחרי הקוצר ואין מאסף; אמרו לא היו ימים קלין עד שבא פולמוס ועירבב את כל העולם, מכאן ועד שנים עשר חדש יפסקו בולאות שביהודה, שנאמר חרדו שאננות רגזה בוטחות, שאננות אלו בולאות, בוטחות אלו קורקסיאות; אמרו לא באו שנים עשר חודש עד שנתקיים להם כל מה שאמרו להם.

סנהדרין דף יד עמוד א שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל, שכל הסומך - יהרג, וכל הנסמך - יהרג, ועיר שסומכין בה - תיחרב, ותחומין שסומכין בהן - יעקרו. מה עשה יהודה בן בבא? הלך וישב לו בין שני הרים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, בין אושא לשפרעם. וסמך שם חמשה זקנים, ואלו הן: רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי שמעון, ורבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רב אויא מוסיף: אף רבי נחמיה. כיון שהכירו אויביהם בהן אמר להן: בניי, רוצו! אמרו לו: רבי, מה תהא עליך? - אמר להן: הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים. אמרו: לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזל, ועשאוהו ככברה.

שמו של ר' יהודה בן בבא נשאר לברכה אצל בני הדורות הבאים, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל (שם יג:ב). כשמת ביקשו להספידו: "הי עניו, הי חסיד, תלמידו של שמואל הקטן", אלא שנטרפה השעה (תוספתא סוטה יג:ד).

Advertisement