Family Wiki
Advertisement

הועתק מתוך ויקישיבה

ספר המרכז הלכות נחוצות ע"פ מנהגי עדה מסוימת.

קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גאנצפריד[]

ספר "קיצור שולחן ערוך" כשמו כן הוא, קיצור של ההלכות אשר נכתבו ב"שולחן ערוך". את הספר חיבר הרב הגדול מוהר"ר רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל, מרבני הונגריה. קיצור שולחן ערוך זה הוא המפורסם ביותר שבספרי קיצור שולחן ערוך. לספר הוספו בהוצאות רבות "פסקי משנה ברורה". הרה"ג רבי מרדכי אליהו שליט"א כתב הערות על הקיצור שולחן ערוך, ע"פ פסקי מרן הבן איש חי זצ"ל, והרב רבינו יעקב חיים סופר זצ"ל בעל "כף החיים".

קיצור שולחן ערוך לרבי חיים דוד הלוי[]

בקיצור שולחן ערוך זה מופיעים זה לצד זה מנהגי האשכנזים והספרדים. רבי חיים דוד הלוי זצ"ל היה רבה הראשי של העיר תל אביב.

קיצור שולחן ערוך לרבי יצחק יוסף[]

מסדרת "ילקוט יוסף". שני כרכים. הרב המחבר פוסק בדרך כלל כשיטת מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל, בעל ה"שולחן ערוך".


קיצור שולחן ערוך לרבי רפאל ברוך טולידאנו[]

חובר ע"י הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל, מרבני מרוקו. הרב חיבר הפיוט המפורסם "אשורר שירה לכבוד התורה".
קישורים חיצוניים[]

Advertisement