Advertisement

תפילת קדיש

מאת: הרב אברהם דוידוביץ

Kadish1.png
עלון לשבת : "מעט מו האור" לשבת פרשת שקלים

קטע מקדיש - גניזה הקהירית

קטע מקדיש.jpg
קטע מקדיש מהגניזה הקהירית המקור


הערות שוליים


מצוות ומנהגים יהודיים

260px-Star of David svg.png

הלכהתרי"ג מצוותמשפט עבריתפילהלימוד תורהצדקהגמילות חסדיםשמע ישראל
משפחה: ברית מילהפדיון הבןזבד הבתבר מצווהחופה וקידושיןטהרת המשפחהמעמד האישה ביהדותצניעות
מוות: הלוויהקבורהאבלותאזכרהקדישחברה קדישא

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.