Family Wiki
Advertisement
Moshinski 010

מפה פיסקלית משנת 1942

Moshinski 006

"משרד" רכז הקרקעות

Moshinski 016

זאב מושינסקי - רכז הקרקעות

ברשות זאב מושינסקי , רכז נושאי הקרקעות בקדומים נמצאת מפת רישומי הקרקעות משנת 1942. המפה נרכשה מהמינהל האזרחי מבית אל. היא משמשת למעשה כבסיס לדיונים על הבעלות של הקרקעות באזור. לדוגמא, המשפט המתנהל עכשיו בבית המשפט העליון בעניין האדמה המעובדת על-ידי מיכאל לסנס בשטח המכונה Vad Barus, מערבית למצפה ישי ליד המקום המכונה ביר שייח עלי. הבעיה העיקרית של המפה היא שאין בה התחומים של החלקות. עקב העדר צילומי אויר ואי עריכת מדידות לא נקבעו תחומי החלקות. מפות אלו משמשות עד היום (2010) את המימשל האזרחי בבוא לבדוק טענות על בעלות קרקע באזור. חלק ניכר מן האדמות מוגדרות בתור "Mafruz i.e., divided"

מצב משפטי של קרקע[]

 • מושאע - קרקע בבעלות משותפת, לכל אחד יחש את החלק היחסי בקרקע אך אין לו אחיזה של ממש בקרקע (כמו חדר מדרגות בבניין מגורים).

הפוטנציאל של ערעורים על קניית אדמות מושאע הוא גבוה, דבר שמקטין את חוזק הבעלות של הקונה. הוקנה יעדיף לקנות ממוכר אחד, מבעלים אחד של קרקע.

 • מפרוז - חלוקה של המושאע באופן שלכל אחד ואחד יש חלק מוגדר - פרצלציה.
 • מחלול - הפקעה, כמפורט לעיל בקרקע מסוג מירי.

לפי פרופ' יוסי כץ סוגיות בהליכי רכישת קרקעות המקור

התפלגות הגושים[]

 • גוש 2 - מערבית מגוש 5 בית בזין - Haraig Qasum
 • גוש 4 - תחום הבתים של כפר קדום
 • גוש 5 - בית בזין - Beit Bezzin
 • גוש 6 - מזרחית חקדומים דרום El Q'ada
 • גוש 8 - גבעת רש"י - Jabal 'Arab el Marj
 • גוש 9 - הר אפרים - Khallat en Nimra
 • גוש 10 - הבקעה של נחל קדומים - בה עובר כביש 55 - Khallat el Bir
 • גוש 11 - אולי מאחז שבות עמי - Udala

המחנה הצבאי וקדומים דרום - Bir Abu en Harrub

חלקים שלא נמצאים בגושים[]

 • Jabal Sa'da - גבעת האולפנית
 • Haraig Da'da - גבעת שלם
 • haraig Abid - בית הכנסת משכן מאיר ומערבה עד הדרך הרומית - אולי כולל את כרמי קדם.


Maymuna[]

החלקה אינה בתחום הישוב קדומים אלה בשוליו הדרומיים: מערבית לחוות הסוסים ולתחנת הדלק - ב"דרך המים". שטח מישורי מעובד, אולי החלקה המישורית הגדולה . שם החלקה הוא כשם אשתו של מוחמד

Bir Abu en Harrub[]

השטח של קדומים רבתי והמחנה הצבאי.

Jabal Sa'da[]

הוא הכינוי לשטח בו נמצאת אולפנית קדומים ושכונת גבעת שלם. במפת ישראח ההר מכונה "גבל אל מרג". הקרקע היתה שייכת לפארוק קדומי, לשעבר נציג אשף בתוניס וממנו היא נרכשה, כדת וכדין.

Haraig Sa'da[]

היא קדומים צפון.

Beit Bezzin[]

הוא ישוב שומרוני, הידוע מספרי השומרונים. הוא נמצא על הדרל הרומית העוברת בין קדומים לבין הכפר קדום, בשולי הר חמד. ריבוי שרידי החקלאות העתיקה ואולי גם החווה החקלאית בקדומים שייכים לכפר זה.

Jabal ' Arab el Marj[]

היא גבעת רש"י, עליה ממוקמת ישיבת קדומים. במפת ישראל ניתן שם זה לגבעת שלם.

Haraig Abid[]

המקום בו נמצא הית הכנסת משכן מאיר

Vad Basus[]

עליה הוקם מצפה ישי. מתחתיה באר bhr sh Ali, לידה החלקה של מיכאל לסנס, נושא המשפט לעיל

Khalail en Nimra[]

שכונת הר אפרים בקדומים

Advertisement