Family Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

READ MORE

Family Wiki
Advertisement

מבט לצפון הכרם

Keram_petachia_part1_כרם_פתחיה_1.wmv

Keram petachia part1 כרם פתחיה 1.wmv

ביקור בכרם פתחיה בקדומים

טקס נטע רבעי של יבול הכרם - צילם:שרגא פרקש

שמואל אדלמן כתב בערוץ שבע נבואת ירמיה מתגשמת בהרי שומרון ביום 25 סםטמבר 2007 את הדברים הבאים:"

ביום שני החל בציר הענבים בכרם פתחיה בקדומים. הכרם שנטע על אדמות נפקדים פרוש על פני כ- 70 דונם ומגדל ענבי יין מזן קברנה סובניון.

ביום שני החל בציר הענבים בכרם פתחיה בקדומים. הכרם ניטע על-ידי דידה מנקין תושב קדומים לפני 13 שנה והוא קרוי בשם "כרם פתחיה" על שם סבו הרב פתחיה מנקין זצ"ל שכתב ספר בשם זה בשנות השלושים.


בוצרי הענבים בכרם הם בני נוער מהאזור, ובנות מדרשת נוגה בקדומים ת. רננה דיקשטיין, תושבת פסגות ותלמידת המדרשה אומרת כי זו היא שמחה לעבוד בעבודה חקלאית המחברת אותה לארץ ומיישמת את הערכים אותם היא לומדת במדרשה.


על הספר[]

את הספר "כרם פתחיה" סופר כי הרב מנקין העבירו "בדרך לא דרך" לארץ ,לבנו, הרב משה צבי נריה זצ"ל והכסף שהתקבל תמורת הפצתו בארץ יועד לרכישת סרטיפיקטים לבני המשפחה ששהתה ברוסיה.

דידה מנקין ראה את העבודה בכרם מעין הגשמת נבואתי של ירמיה בהפטרת יום ב' של ר"ה "עוד תטעי כרמים בהרי שומרון"

על ראש השנה[]

רבי פתחיה מנקין כתב בספרו על ראש-השנה [1]
. ואף אם יצא הטשפט להעניש את החוטאת עיני׳ תחזינה מישרים, וגם אז "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ" [2] -יושב קם כל אחד ואחד בדין, וגותן לו מה שראוי לו [3] לפי מזגו ותכוגתו, לפי גטיתו הטבעית של האדם, אמ לטוב אם לרע, יחהפך דיגו, כמאמר "בן הֵאהֵא אומר: לפום צערא אגרא" " [4] לפי ערך צער כבישת הטבע הגוטה אל הרע, יהי׳ השכר: או יעגש בהטשכו אחר טבעו בעוגש יוחר קל, מאילו הי׳ טבעו גוטה אל הטוב, והוא עבר ועשה. - ובזה. המליץ מרע״ה טוב על ישראל בטעשה העגל, ואמר:"לָמָה ה' יֶחֱרֶה אַפְּךָ בְּעַמֶּךָ" - והלא הם המה - "אֲשֶׁר הוֹצֵאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם" [5]- מקום של עכו"ם [6].

אל זה אולי כוון ריש לקיש באמרו על מאמר החנא: "בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר: היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם" (תהלים ל"ג, טו). מה פשר הביטוי הסתום "בני מרון", ומה הקשר בינו לבין הפסוק המובא לו כאסמכתא? בגמרא בראש השנה (י"ח ע"א) מובאים לביטוי זה שלושה פירושים: "מאי כבני מרון? בבבל תרגומו: כבני אמרנא – (כבני צאן). ריש לקיש אמר: כמעלות בין מרון (ויש גורסין: כמעלות בית חורון" [7]. דהעושה דבר גגד טבעו, הוא כובש אח יצרו שדומה לו כהר, הרי הוא כעולה על ההר, העלי׳ קשה, כבדה, הגשיטה. מתקצרת, והוא כובש אח יצרו ועולה, והעושה. דבר שגם טבעו ומזגו מסייעו לזה, הרי הוא כמי שיורד םן ההר, דרכו קלה וגוחה, השפוע םםיעו וככה דן הקב״ה את כל באי עולם, כמעלוח בית. חורון, כל אחד לפי מה שהוא, אם עולה בהר או יורד (שרגי נסישי דרוש ו׳). כרם פתחיה באתר hebrewbooks

תמונות מהכרם בטרם בציר - אלול תשע"א[]

צילם:דניאל ונטורה

מבט לצפון הכרם

הערות שוליים[]

  1. גפן(פרק) ט"ז, ענף הגבורה (תת-פרק), סריג (סעיף) ה' עמוד רי"ג
  2. דברים ל"ב,ג'
  3. ספרי לפרשת האזינו
  4. מסכות אבות, פרח ח', י"ט ( השכר הוא בהתאם למאמץ )
  5. שמות, ל"ב, י"א
  6. לפי בראשית רבה מ"ז, ט'
  7. מסכת ראש השנה, י"ח,א'
Advertisement