Family Wiki
Advertisement
Benaiau ben jeodaya

קברו - צילם:אוריאל פלמון

קברו של בניהו בן יהוידע נמצא ליד היישוב ביריה צפונית לצפת. הוא היה דמות מיסטית בתורת הקבלה, עתירת כוחות פיזיים ורוחניים.


זיהוי הקבר[]

קברו נתגלה על ידי האר"י. תלמידו של האר"י, רבי חיים ויטאל, מספר ב"שער הגלגולים" כי מורו שלח אותו להתפלל בנוסח מסוים שחיבר עבורו על קברם של אביי ורבא, וכשחזר קידמו במאור פנים. לא לכבודך, אמר לו, אלא למי שנלווה עימך, וגילה לו שבניהו בן יהוידע הגיע עימו. זמן קצר אחר כך גם איתר את קברו בסמוך, אף שלא היה שם שום ציון או גל אבנים.

על בניהו בן יהוידע[]

בניהו בן יהוידע היה מבין שרי הצבא של דוד המלך ואחד מגבוריו. שלמה המלך מנה את בניהו למפקד הצבא. לפי אוצר ישראל תוארו: "בן איש חי (הקרי "חיל") רב פעלים מקבצאל". הוא הכה את שני אריאל (גבורים כאריות) מואב, הוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא ירד בשבט להכות איש מצרי איש מראה שהיה בידו חנית, ויגזול את החנית ממנו ויהרגהו בו (ש"ב כ"ג כ'-כ"א; דהי"א י"א כ"ב-כ"ה). בניהו היה ממונה על הכרתי והפלתי (ש"ב ח' י"ח; כ' כ"ג). במחלקות אנשי החיל אשר לדוד נמנה בניהו שר הצבא השלישי לחודש השלישי ועל מחלקתו היו עשרים וארבעה אלף (דהי"א כ"ז ה'). בטרם מות דוד היו בניהו, צדוק ונתן הנביא עם שלמה נגד אדוניה (מ"א א' ה'), ובמצוות שלמה פגע בניהו באדוניה וימיתהו (שם ב' כ"ה). מובא באתר אנציקלופדיה יהודית - דעת]

חז"ל על בניהו[]

חז"ל אמרו שהיה ראש הסנהדרין, ופירשו "כרתי ופלתי" שכורתים דבריהם, שמופלאים בדבריהם (שם ד'), וכן בתרגום רב יוסף (דהי"א כ"ז ל"ד) "ריש סנהדרין". (המקור:שם)

ודרשו על "בן איש חי" (הכתיב)[]

אטו כולי עלמא בני מתי נינהו? אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי; "רב פעלים מקבצאל" שריבה וקבץ פעלים לתורה; "והוא הכה את שני אריאל מואב" שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני; "והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג": איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדא (חתיכות קרח) ונחת וטבל, איכא דאמרי דתנא ספרא דבי רב ביומא דסיתוא (ברכות י"ח:).

(מקור:שם)

Advertisement