Family Wiki
Advertisement
Zreda22

חורבת צרידה במבט מהיישוב פדואל - המקור:הויקיפדיה העברית, צילמה:תמר הירדני

צרידה היא עיר בנחלת שבט אפרים. כיום מזוהה מיקומה של צרידה עם חורבת בנת-בר, בין היישובים פדואל ובית אריה. מצרדה נשקף נוף קסום אל עבר "הפרסה" של נחל שילה ומרחבי מערב השומרון, שרידי עתיקות, בורות מים ומערות רבות.

ירבעם בן נבט[]

בצרידה נולד ירבעם בן נבט, מקים ממלכת ישראל, לאחר הפיךוג מממלכת יהודה כפי שנאמר בספר מלכים: " וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה ושם אמו צרועה אשה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך" ‏‏[1]

יוסי בן יועזר[]

שנים לאחר מכן בתקופת בית שני, מנהיג רוחני בן היישוב צרדה :יוסי בן יועזר איש צרידה, בן למשפחת כהנים שהתגוררה בהר אפרים. מהזוגות שעמדו בראש העם אחרי תקופת אנשי כנסת הגדולה. בימיו התעוררה המחלוקת הראשונה בהלכה, מחלוקת שנתקיימה בכל תקופת הזוגות עד הלל ושמאי- מחלוקת לשם שמים. שימש כראש הסנהדרין בדור שלפני מרד החשמונאים, אשר נשא את דגל המלחמה ביוונים ובהתייונות.

מדרש בראשית רבה ס"ה מספר לנו על אחיינו של יוסי בן יועזר הכהן הגדול המתיוון אלקימוס (כונה יקים איש צרורות). "והיה רוכב על סוס בשבת" וראה את דודו יוסי בן יועזר צלוב וגוסס. אמר לו אחיינו ראה את הסוס שהרכיב אותי רבי מורי (היוונים) ואת הסוס שהרכיב אותך רבך (הקב"ה), "אמר לו: אם כך למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו, אמר לו: עשה אדם רצונו יותר ממך? אמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו" השיח עם דודו הצדיק עוררו לתשובה,

"נכנס בו הדבר כארס של עכנא. הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין סקילה שריפה הרג וחנק. ...נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה, וראה מטתו פרחה באויר. אמר: בשעה קלה קידמני זה לגן עדן".

קישורים חיצוניים[]
הערות שוליים[]

  1. ‏מקור:מלכים א', י"א, כ"ו‏
Advertisement