Family Wiki
Advertisement

בני בגין במאמר בעיתון הארץ מ-4 בדצמבר 2009 למה לא יהיה בקרוב הסכם שלום עם הפלסטינים סיכם את יחס הפתח למדינת ישראל.

ההחלטה הרעיונית העיקרית[]

ההחלטה הרעיונית העיקרית של הוועידה אומרת: "המטרות, העקרונות והשיטות, כפי שהם מנוסחים בפרק הראשון בתקנון היסוד, הם נקודת מוצא בסיסית של תנועתנו וחלק מהזהות הרעיונית והמדינית של עמנו". תקנון היסוד מופיע באתר הפתח, ובו סעיף 19 בפרק הראשון: "המאבק המזוין הוא אסטרטגיה ולא טקטיקה. המהפכה המזוינת של העם הערבי הפלסטיני היא גורם מכריע במערכה על השחרור וחיסול הנוכחות הציונית. מאבק זה לא יופסק אלא לאחר חיסול הישות הציונית ושחרור פלסטין".

שיבה ופיצויים[]

התרגום המעשי של הצהרה זו מתבטא בהחלטת הוועידה בעניין הפליטים: "יש להשקיע מאמץ ליישום זכות הפליטים לשיבה ולפיצויים וזכותם להשיב את רכושם. כמו כן יש (להתייחס באופן) אחיד לבעיית הפליטים בלא הבחנה בין המקומות שבהם נמצאים הפליטים, כולל הפליטים בשטחי 48'". סאיב עריקאת הסביר לפני הוועידה ("אל דוסתור", 25.6.09) כי "לכל סעיף יש פיצוי: לא שיבה או פיצויים, אלא שיבה ופיצויים".

התנגדות למדינה יהודית[]

החלטה אחרת של הוועידה: "התנגדות מוחלטת, שאין נסיגה ממנה, להכרה בישראל כ'מדינה יהודית', כדי להגן על זכויות הפליטים וזכויות אנשינו מעבר לקו הירוק". אחמד קריע (אבו עלא) אמר ("הארץ", 26.5.09), ש"אין זה הוגן לדרוש מאתנו להכיר בכם כבמדינת העם היהודי, כיוון שפירוש הדבר פינוי הערבים מישראל וקביעה מראש של עתיד הפליטים, בטרם הסתיימו השיחות. ההתנגדות שלנו נחרצת לחלוטין".

חיסול הישות הציונית[]

הסבר זה נשען על רובד מהותי עמוק. מן ההדגשה המעודכנת, כי מטרת פתח היא "חיסול הישות הציונית" עולה שביסוד הרעיוני של התנועה עומדת עדיין הקביעה כי היהדות אינה מהווה לאום, אלא רק דת, אשר לה אין זכות לקיים מדינה ריבונית. על כן, הכרה בישראל כבמדינת הלאום של העם היהודי סותרת את האידיאולוגיה העמוקה של פתח, כעולה גם מהסברו של עריקאת לפני הוועידה (אל דוסתור, 25.6.09): "מי שמבקש ממך להכיר במדינה יהודית, מבקש ממך למלא טופס בקשה להצטרף לתנועה הציונית. תנועה זו היא בעלת (הרעיון) שהדת היא הלאום".

Advertisement