Family Wiki
Advertisement
Torah2

ספר התורה בו נקראת פרשת השבוע בציבור המקור:Plate X. The S.S. Teacher's Edition: The Holy Bible. New York: Henry Frowde, Publisher to the University of Oxford, 1896.

התורה מחולקת לחמישה ספרים, הנקראים "חומשים". החומשים מחולקים ליחידות הנקראות פרשיות.

פירוט[]

ספר בראשית[]

בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מיקץ, ויגש, ויחי

ספר שמות[]

שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי

ספר ויקרא[]

ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי

ספר במדבר[]

במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח, חקת, בלק, פינחס, מטות, מסעי

ספר דברים[]

דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא, כי תבא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה

קריאת התורה[]

נהוג שבכל שבוע קוראים בתורה בציבור. הקריאה נעשית בשבת בבוקר, בין שחרית למוסף. קוראים פרשה אחת כל שבוע, לפי הסדר.

קריאת הפרשיות אורכת שנה, מהשבת שלאחר שמחת תורה - פרשת בראשית . קוראים פרשה אחת כל שבת, עד לפרשת האזינו, בשבת האחרונה לפני שמחת תורה. בשמחת תורה, קוראים את וזאת הברכה.

קישורים חיצוניים[]

[1]

Advertisement