Family Wiki
Advertisement
Prkim betoldot haisuv

פרקים בתולדות היישוב 1878-1922 כרכים א-ז חוברו על-ידי הסופר משה סמילנסקי ויצאו לאור על-ידי הוצאת דביר,תל אביב, בשנת 1950.

תרל"ח-תרנ"א[]

בהוצאת דביר 1939. הספר עוסק במושבות הבאות:פתח תקווה, ראשון לציון, ראש פינה, זכרון יעקב, גדרה, יסוד המעלה, עקרון ואדי חנין, קוסטינא (בכתיב המחבר), רחובות וחדרה וכן באירועים: מרידות בשלטון פקידות הברון, שנת תרמ"ז (ביקור הברון בארץ ישראל) ,שנת תרמ"ט (שנת שמיטה והקמת הקרן הקיימת לישראל), הפועלים החקלאיים ותקופת טיומקין

הספר כולל גם מילון קצר למונחים לועזים שהיו נהוגים בישוב.


סדרת הספרים[]

  1. ספר ראשון: תקופת תרל"ח - תרנ"א (1878-1891)
  2. ספר שני: תקופת תרנ"ב - תרס"ב (1892-1902)
  3. חלק שלישי תקופת תרס"ג - תרע"ד

כרך ב'

  1. חלק חמישי תקופת תרפ"ג - תרצ"ו
  2. מהעליה הרביעית עד קום המדינה 1923-1952

התוכן[]

זסמילנסקי
Advertisement