Family Wiki
Advertisement

מאורעות תר"פ - פסח לפני 93 שנה[]

נדב שרגאי כתב בעיתון "ישראל היום" לערב פסח תשע"גכך הכל התחיל - "יריית הפתיחה" של קרב הדמים היהודי־ערבי על הארץ הזאת נשמעה בפסח לפני 93 שנה, במאורעות תר"פ הנשכחים - האירוע המכונן המשמעותי הראשון במאבק הלאומי והדתי בין שני העמים. בין השאר הוא כתב:
"ברחבה שלמרגלות שער יפו הונפה תמונתו של פייצל, שזה לא כבר הכתיר עצמו למלך סוריה הגדולה. הנאומים דיברו בגנות הציונות. עארף אל־עארף נאם מעל סוסו: "ארץ ישראל היא ארצנו - היהודים הם הכלבים שלנו". שייח' חברוני סיים את דבריו בקריאה: "אטבחו אליהוד" (שיחטו את היהודים) וההמון הערבי (חלקו חברוני), שהגיע לירושלים היישר מחגיגות "נבי מוסא", התפרץ. בריונים ערבים מצוידים במקלות, בסכינים ובחרבות השתוללו בסמטאות העיר העתיקה. הם היכו, פצעו והרגו יהודים, שדדו חנויות ואנסו נשים.

והתוצאה - "המהומות נמשכו חמישה ימים. שישה יהודים נרצחו, 211 נפצעו. לימים תכונה ההתרחשות הזאת - מאורעות תר"פ. כך נראו התמונות הראשונות של הסכסוך היהודי־ערבי, הנמשך עד ימינו אלה. "גילוי ראשון של תגובה ערבית אלימה בהיקף רחב יחסית כלפי הציונות, בתחומי ארץ ישראל", כפי שניסח זאת בדקדקנות מדעית ההיסטוריון יגאל עילם; "אירוע מכונן גם בתולדות התנועה הלאומית הפלשתינית", ציין המזרחן פרופ' יהושע פורת."

והמסקנה - "מאורעות תר"פ האיצו והעצימו אפוא את המאבק הלאומי בין היהודים והערבים על הארץ. הם הכריחו את היישוב היהודי לבנות לעצמו כוח מגן, וגם הניחו את התשתית למימד הדתי בסכסוך הלאומי, בעיקר מהצד הערבי בהנהגתו של המופתי הגדול, חאג' אמין אל־חוסייני. האירועים היו זרז של צמיחה בעבור התנועה הלאומית הפלשתינית, והיתה להם תוצאה נוספת: בעיני חלק גדול של ההנהגה הציונית הם הביאו לפיחות נוסף במעמדה של העיר העתיקה של ירושלים והיישוב הישן, בהשוואה למעמד העיר החדשה שמחוץ לחומות, וחיזקו מגמה שניכרה עוד קודם לכן בגישת המנהיגות הציונית.הערך בויקיפדיה העברית

Advertisement