Family Wiki
Advertisement

ברית המילה של בנו של משה "וַתֵּ֣לֶד בֵּ֔ן וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ גֵּרְשֹׁ֑ם כִּ֣י אָמַ֔ר גֵּ֣ר הָיִ֔יתִי בְּאֶ֖רֶץ נָכְרִיָּֽה׃ (פ)" כג"וַתִּקַּ֨ח צִפֹּרָ֜ה צֹ֗ר וַתִּכְרֹת֙ אֶת־עָרְלַ֣ת בְּנָ֔הּ וַתַּגַּ֖ע לְרַגְלָ֑יו וַתֹּ֕אמֶר כִּ֧י חֲתַן־דָּמִ֛ים אַתָּ֖ה לִֽי׃ כו

הערך נכתב בעקבות שיעורו של הרב יעקב זיסברג בכולל "משכן בנימין" ליד ישיבת קדומים בחודש חשון תש"פ

יהונתן בן משה או לפי המקרא: "יהונתן בן גרשם בן מנשה" נבחר להיות "הכוהן" לפסל מיכה והמשיך בתפקידו בעיר ליש, אשר בנחלת שבט דן. במונח "ויואל" ניתן לאפיין את תחילתה וסופה של הפרשה.

Cquote2.svg וַיּ֥וֹאֶל מֹשֶׁ֖ה לָשֶׁ֣בֶת אֶת־הָאִ֑ישׁ וַיִּתֵּ֛ן אֶת־צִפֹּרָ֥ה בִתּ֖וֹ לְמֹשֶֽׁה׃(שמות ב' כ"א) Cquote1.svg
Cquote2.svg וַיּ֥וֹאֶל הַלֵּוִ֖י לָשֶׁ֣בֶת אֶת־הָאִ֑ישׁ וַיְהִ֤י הַנַּ֙עַר֙ ל֔וֹ כְּאַחַ֖ד מִבָּנָֽיו׃(שופטים י"ז י"א) Cquote1.svg
  • מצודת ציון שם לב לדמיון:"ויואל. ורצה, כמו (שמות ב כא) ויואל משה:
  • רש"י אף הוא מדמה את האירועים "ויואל. כְּתַרְגוּמוֹ, וְדוֹמֶה לוֹ "הוֹאֶל נָא וְלִין" (שופטים י"ט), "וְלוּ הוֹאַלְנוּ" (יהושע ז'), "הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר" (בראשית י"ח). וּמִדְרָשׁוֹ: לְשׁוֹן אָלָה – נִשְׁבַּע לוֹ שֶׁלֹּא יָזוּז מִמִּדְיָן כִּי אִם בִּרְשׁוּתוֹ (נדרים ס"ה):
  • רלב"ג ויואל משה. הוא עניין החפץ והרצון:

אולי רמז לסבלנות כלפי המעשה שתבוא לידי ביטוי בתוצאות המעשה - הקמת אכסניה לעוברי דרכים

  • ההדגשה של קטעים היא של העורך ואינה מצויה במקור

ההתחלה[]

שופטים י"ח, ל' המקור: מקראות גדולות בהוצאת אוניברסיטת בר אילן

פרשנות רלב"ג (שם)

ביתר פירוט מובא מוצאו במסכת בבא בתרא

Cquote2.svg אמר רבא אמר קרא (במדבר כז, יא) ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב (במדבר א, ב) למשפחותם לבית אבותם ומשפחת אם אינה קרויה משפחה והא כתיב (שופטים יז, ז) ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם הא גופא קשיא אמרת והוא לוי אלמא מלוי אתי ממשפחת יהודה אלמא מיהודה אתי אלא לאו דאבוה מלוי ואימיה מיהודה וקאמר ממשפחת יהודה אמר רבא בר רב חנן לא גברא דשמיה לוי אי הכי היינו דקאמר מיכה (שופטים יז, יג) עתה ידעתי כי ייטיב ה' לי כי היה לי הלוי לכהן אין דאיתרמי ליה גברא דשמיה לוי וכי לוי שמו והלא יהונתן שמו שנאמ' (שופטים יח, ל) ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני אמר ליה וליטעמיך וכי בן מנשה הוא והלא בן משה הוא דכתיב (דברי הימים א כג, טו) בני משה גרשם ואליעזר אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשה הכא נמי מתוך שעשה מעשה מנשה דאתי מיהודה תלאו הכתוב ביהודה (ספריא) Cquote1.svg

שורש האירוע:ההבטחה ליתרו[]

Cquote2.svg ד"ה:ואת שני בניה וגו' נכריה, ר' יהושע אומר, ארץ נכריה היתה לו ודאי. ר' אלעזר המודעי אומר, בארץ נכריה [נכר יה]. אמר משה, הואיל וכל העולם עובדי עבודה זרה, אני אעבוד למי שאמר והיה העולם. שבשעה שאמר משה ליתרו, תן לי צפורה בתך לאשה, אמר לו יתרו, קבל עליך דבר זה שאומר לך ואני נותנה לך לאשה, אמר לו מהו, אמר לו בן שיהיה לך תחלה יהיה לעבודה זרה, מכאן ואילך לשם שמים, וקבל עליו. אמר לו השבע לי, וישבע לו, שנ' (שם ב) ויואל משה. אין אלה אלא לשון שבועה שנ' (שמו"א יד) ויואל שאול את העם לאמר, וכתיב (מל"ב ה כג) ויאמר נעמן הואל וקח ככרים. לפיכך הקדים המלאך להרוג את משה, מיד ותקח צפורה צר ותכרות את ערלת בנה וגו' וירף וגו'.(מכילתא דרבי ישמעאל, י"ח:ג' - ספריא) Cquote1.svg

נימוקים למעשה[]

Cquote2.svg (שופטים יח, ג) ויסורו (שמה ויאמר) מי הביאך הלום ומה אתה עושה בזה ומה לך פה אמרו לו לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה (שמות ג, ה) אל תקרב הלום לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה (שמות ד, ב) מה זה בידך לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה (דברים ה, לא) ואתה פה עמוד עמדי תעשה כהן לע"ז אמר להן כך מקובלני מבית אבי אבא לעולם ישכיר אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריות והוא סבר לע"ז ממש ולא היא אלא ע"ז עבודה שזרה לו כדאמר ליה רב לרב כהנא נטוש נבילתא בשוקא ושקול אגרא ולא תימא גברא רבא אנא וזילא בי מילתא כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר מינהו על האוצרות שנאמר (דברי הימים א כו, כד) ושבואל בן גרשם בן מנשה נגיד על האוצרות וכי שבואל שמו והלא יהונתן שמו א"ר יוחנן ששב לאל בכל לבו: (בבא בתרא ק"י,א' (שם) Cquote1.svg

סיכום גורלו של יהונתן[]

Cquote2.svg הֵ֚מָּה עִם־בֵּ֣ית מִיכָ֔ה וְהֵ֣מָּה הִכִּ֔ירוּ אֶת־ק֥וֹל הַנַּ֖עַר הַלֵּוִ֑י וַיָּס֣וּרוּ שָׁ֗ם וַיֹּ֤אמְרוּ לוֹ֙ מִֽי־הֱבִיאֲךָ֣ הֲלֹ֔ם וּמָֽה־אַתָּ֥ה עֹשֶׂ֛ה בָּזֶ֖ה וּמַה־לְּךָ֥ פֹֽה׃ (שופאים, י"ח,ג' - ספריא) Cquote1.svg

"שימוש הוגן"

"יעסוק בדרך ארץ"[]

ב"עין יעקב - חידושי הגאונים" נכתב: "אמר להם: כך מקובלני מבית אבי אבא, לעולם ישכיר אדם וכ"ו עבודה שזרה הימנו. ולכאורה מניין היתה לו ההקבלה הזאת? (ראו לעיל: מכילתא דרבי ישמעאל)
"...יש שתי בחינות:

  1. מי שאינו עוסק בדרך ארץ כי אם עובד את ה'
  2. ויש שהוא עובד את ה' ועוסק בדרך ארץ גם כן.

יתרו ראה שמשה רבינו עובד ה' אך אינו עוסק בדרך ארץ. יתרו רצה שנכדיו יעסקו בדרך ארץ... משה רבינו הבטיח"שבן אחד יהיה לעבודה זרה,רצה לומר לעבודה שלפני משה היא זרה מה שהיה עוסק בדרך ארץ.
מסקנה: מקובל מבית אבא, מה שאמרה המכילתא כי בן אחד ...יעסוק גם בדרך ארץ

כמו שחז"ל העריכו שהיה זה הסגולה המיוחדת של ביתו של מיכה.

אספקטים לכאורה "חיוביים" במעשה פסל מיכה[]

Cquote2.svg וַתֹּ֣אמֶר אִמּ֔וֹ בָּר֥וּךְ בְּנִ֖י לַה'׃ - אזכרת שם ה' - מקובל העבודה לקב"ה Cquote1.svg
Cquote2.svg וַיָּ֛שֶׁב אֶת־אֶֽלֶף־וּמֵאָ֥ה הַכֶּ֖סֶף לְאִמּ֑וֹ וַתֹּ֣אמֶר אִמּ֡וֹ הַקְדֵּ֣שׁ הִקְדַּ֣שְׁתִּי אֶת־הַכֶּסֶף֩ לַ ה' מִיָּדִ֜י לִבְנִ֗י לַֽעֲשׂוֹת֙ פֶּ֣סֶל וּמַסֵּכָ֔ה עַתָּ֖ה אֲשִׁיבֶ֥נּוּ לָֽךְ׃ - הקדשת הכסף לקב"ה Cquote1.svg
Cquote2.svg וְהָאִ֣ישׁ מִיכָ֔ה ל֖וֹ בֵּ֣ית אֱלֹהִ֑ים וַיַּ֤עַשׂ אֵפוֹד֙ וּתְרָפִ֔ים...׃ - עשה בית לאלוהים - יחד עם עבודה זרה ? Cquote1.svg
Cquote2.svg וַיֹּאמֶר־ל֥וֹ מִיכָ֖ה מֵאַ֣יִן תָּב֑וֹא וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו לֵוִ֣י אָנֹ֗כִי מִבֵּ֥ית לֶ֙חֶם֙ יְהוּדָ֔ה וְאָנֹכִ֣י הֹלֵ֔ךְ לָג֖וּר בַּאֲשֶׁ֥ר אֶמְצָֽא׃ יוַיֹּאמֶר֩ ל֨וֹ מִיכָ֜ה שְׁבָ֣ה עִמָּדִ֗י וֶֽהְיֵה־לִי֮ לְאָ֣ב וּלְכֹהֵן֒ וְאָנֹכִ֨י אֶֽתֶּן־לְךָ֜ עֲשֶׂ֤רֶת כֶּ֙סֶף֙ לַיָּמִ֔ים וְעֵ֥רֶךְ בְּגָדִ֖ים וּמִחְיָתֶ֑ךָ וַיֵּ֖לֶךְ הַלֵּוִֽי׃ - לוי נודד, חסר אמצעים למחיה, מוזמן לבית זר Cquote1.svg
Cquote2.svg וַיּ֥וֹאֶל הַלֵּוִ֖י לָשֶׁ֣בֶת אֶת־הָאִ֑ישׁ וַיְהִ֤י הַנַּ֙עַר֙ ל֔וֹ כְּאַחַ֖ד מִבָּנָֽיו׃ - מתנהג אליו באחד מבניו Cquote1.svg
Cquote2.svg וַיֹּ֣אמֶר מִיכָ֔ה עַתָּ֣ה יָדַ֔עְתִּי כִּֽי־יֵיטִ֥יב ה'לִ֑י כִּ֧י הָיָה־לִ֛י הַלֵּוִ֖י לְכֹהֵֽן - אמונה בקב"ה Cquote1.svg
Cquote2.svg בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔ם אֵ֥ין מֶ֖לֶךְ בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וּבַיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם שֵׁ֣בֶט הַדָּנִ֞י מְבַקֶּשׁ־ל֤וֹ נַֽחֲלָה֙ לָשֶׁ֔בֶת כִּי֩ לֹֽא־נָ֨פְלָה לּ֜וֹ עַד־הַיּ֥וֹם הַה֛וּא בְּתוֹךְ־שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּנַחֲלָֽה׃ - הבנה למצבו הטרגי שבט, אשר יצדיק את מעשיה הנואש - שריפת העיר והריגת תושביה Cquote1.svg
Cquote2.svg וַיֹּאמְר֤וּ אֵלָיו֙ בְּנֵי־דָ֔ן אַל־תַּשְׁמַ֥ע קוֹלְךָ֖ עִמָּ֑נוּ פֶּֽן־יִפְגְּע֣וּ בָכֶ֗ם אֲנָשִׁים֙ מָ֣רֵי נֶ֔פֶשׁ וְאָסַפְתָּ֥ה נַפְשְׁךָ֖ וְנֶ֥פֶשׁ בֵּיתֶֽךָ׃ - הרודפים אחרי "הגזלנים" מוותרים להם לאור מצבם Cquote1.svg

שלמה המלך רוצה להוביל את העם -מתלמוד ירושלמי[]

אי אפשר לא להתייחס לאקטואליה. ברור שכולנו מאמינים ביושרה של כל שומרי הסף כולם ללא נגיעות, אף אחד לא מחפש את טובת ההנאה, אלא רק את הטוב והצדק. הרי כולנו יודעים שהכול שקר. אין אדם בעולם שחסין מפני האג'נדה שמובילה אותו, וכמובן שהאג'נדה של שומרי הסוף היא סוד גלוי. הוא לא נכנע ללחצים. הוא אף פעם לא ינקוט באכיפה בררנית.

הבעיה המרכזית במדינה היא שלא יודעים לשלוט, וממילא בשאלות המרכזיות שעומדות ברומו של עולם ובבסיס המחלוקת לא מצליחים לקדם שוב דבר.

לצערנו צריכים ללמוד מארצות הברית איך מנהלים מדינה – ראה ערך טראמפ.

הירושלמי (ברכות ט, ב) מתייחס כמובן לשאלת המשילות. הירושלמי מספר על יונתן בן גרשם נכדו של משה רבנו שכאשר ראה דוד שהוא אוהב את הממון מינה אותו שר אוצר. לאחר פטירתו של דוד המלך ועלייתו של שלמה מצא עצמו יונתן בן גרשם מפוטר. כאשר שלטון מתחלף כדי לבצע מדיניות הוא חייב להחליף את כל הפקידות.

ועוד הארה חשובה. בסיפור יונתן בן גרשם לפני שדוד מינה אותו הוא שימש כומר לעבודה זרה למרות כפי שמסופר שם הוא לא בדיוק האמין בה ולעג לאלו שעובדים אותה. שאל אותו פעם אחד מהעובדים של העבודה זרה אם כך מה אתה עושה כאן אמר לו יונתן. אני צריך להתפרנס ממשהו הלא כן?!

מקורות:תלמוד ירושלמי ברכות ט, ב "רבי חונא שמעון קמטריא בשם רבי שמואל בר נחמן [שופטים יח ל] ויהונתן בן גרשום בן מנשה נון תלוי. אם זכה בן משה ואם לאו בן מנשה. חברייא בעון קומי רבי שמואל בר נחמן כומר היה לעבודה זרה והאריך ימים. אמר לון על ידי שהיה עינו צרה בעבודה זרה שלו. כיצד היתה עינו רעה בעבודה זרה שלו. הוה בר נש אתא למיקרבה תור או אימר או גדי לעבודה זרה ואמר ליה פייסיה עלי. והוא אמר ליה מה זו מועילה לך. לא רואה ולא שומעת לא אוכלת ולא שותה לא מטיבה ולא מריעה ולא מדברת. אמר ליה חייך ומה נעביד. ואמר ליה אזיל עביד ואייתי לי חד פינך דסולת ואתקין עלוי עשר ביעין ואתקין קומוי והוא אכל מכל מה דאתי ואנא מפייס ליה עלך. מכיון דאזיל ליה הוה אכיל לון. זימנא חדא אתא חד בר פחין אמר ליה כן. אמר ליה אם אין מועילה כלום את מה עביד הכא. אמר ליה בגין חיי. כיון שעמד דוד המלך שלח והביאו אמר ליה את בן בנו של אותו צדיק ואת עובד עבודה זרה. אמר ליה כך אני מקובל מבית אבי אבא מכור עצמך לעבודה זרה ואל תצטרך לבריות. אמר ליה חס ושלום לא אמר כן אלא מכור עצמך לעבודה שהיא זרה לך ואל תצטרך לבריות. כיון שראה דוד כך שהוא אוהב ממון מה עשה העמידו קומוס על תיסבריות שלו. הה"ד [דברי הימים א כו כד] ושבואל בן גרשם בן משה נגיד על האוצרות. שבואל ששב אל אל בכל לבו ובכל כחו. נגיד על האוצרות שמינוהו על תיסבוריות שלו. מתיבין לרבי שמואל בר נחמן והא כתיב [שופטים יח ל] עד יום גלות הארץ. אמר לון כיון שמת דוד עמד שלמה וחילף סנקליטין שלו. וחזר לקילקולו הראשון".

Advertisement