Family Wiki
Advertisement

המקור: שיעורו של הרב מוטי אלון

בסימן האחרון בשו"ע באורח חיים עוסק בהלכות פורים. הסימן האחרון הוא סימן תרצ"ז, ושם כתוב: יום י"ד וט"ו שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם, ואין אומרים מזמור יענך ה' ביום צרה, <א> ואסור בהספד ותענית; אבל שאר דברים אין נוהגים בהם וי; "א דאף בהספד ותענית מותרים. הגה : והמנהג כסברא הראשונה. י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון (טור בשם הרי"ף) ואין נוהגין כן, מ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים; וטוב לב משתה תמיד ( משלי ט"ו, ט"ו) (הגהות מיימוני בשם סמ"ק ).

כלומר מדברי השו"ע רואים מה אסור בפורים קטן, אבל לא מה צריך לעשות. הוא מביא שתי דעות אבל לא פוסק מה לעשות. הרמ"א אומר שהמנהג כסברא הראשונה שכולם נהגו לא להתענות ולהספיד. אבל הרמ"א כן מביא דעות להגיד מה צריך לעשות בפורים קטן. י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה, אבל זה לא חובה – אלא "ירבה קצת" בסעודה כדי לצאת לידי המחמירים. בנוסף יש לשים להבדל בין סיום השו"ע לבין הסיום של הרמ"א את האורח חיים. השו"ע סיים בדברים על הפסד ותענית. אבל הרמ"א מסיים בדברים טובים – ואומר שתמיד טובה לעשות משתה תמיד.

ההבדל בין פורים ראשון לפורים שני, שבפורים שני זה מתאר מצב של גלות אבל עדיין לפורים שני יש הגדרות של חג. הגדרות של החג הם קודם כל – שאפילו במקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה לא עושים מלאכה, ועושים סעודה וזה ממש יו"ט. אבל אין גדרים מלאים של יו"ט, ואין איסור על עשיית מלאכה, ואין הלל, אבל עדיין יש משהו. אבל בפורים ראשון - אין כלום! מה כן יש ? רק דיון האם מותר להספיד ולהתענות, או לא להספיד ולהתענות - בקיצור אין כלום! אבל ככול שהשמחה היא יותר ראשיתית כך היא יותר מוגבלת.

Advertisement