Family Wiki
Advertisement

thumb|350px|right|עדלאידע בתל רומידה thumb|350px|left|Parade 2010 - עדלאידע בחברון תש"ע

על חברון נאמר במפורש במקרא שהיתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. כך אומר כלב ליהושע (יהושע יד, יב):

ועתה תנה לי את ההר הזה אשר דִבר ה' ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם וערים גדֹלות בצֻרות, אולי ה' אותי והורשתים, כאשר דִבר ה'.

רש"י שם מפרש: "ערים גדולות ובצורות" – הכוונה לערים מוקפות חומה. אך אף על פי כן, פסק בשו"ת הרדב"ז, 13 שחברון איננה נחשבת עיר מוקפת חומה, ויש לקרוא בה את המגילה ב-י"ד בלבד. טעמיו הם, שחברון איננה מוזכרת בגמרא בערכין לב ע"ב ברשימת שמונת הערים המוקפות חומה מימות יהושע, ורק חדיד, אונו וירושלים המוזכרות שם הן ערים המוקפות חומה ביהודה מימות יהושע. נימוק נוסף הוא שבגמ' בערכין לג ע"ב נאמר שאין עושים ערי מקלט בעיר מוקפת חומה, וחברון היא אחת משלושת ערי המקלט שבעבר הירדן המערבי (יהושע כ, ז).

המקור: הרב יהודה זולדן קריאת המגילה בשכונות ירושלים

Advertisement