Family Wiki
Advertisement

על פרסום דברי פורום תקנה מ- ג אדר התש"ע כתב מיכאל דיין מקדומים.

אינני דן אם חברי הפורום הינם גדולי הדור , או אם נבחרו ע"י הציבור כמתחייב ע"פ ההלכה בחו"מ סי' ב (עיין מכתבי המצורף) ,שגם אם נרחיק לכת ונאמר שכן ,עדיין אין לחברי הפורום הנכבד שום סמכות לפרסם בלי חיקור הדין ע"י בית דין בפני הנתבע והתובעים ועדים כמתחייב בכל הליך משפטי תקין בכל ערכאה,לאחר התייחסות לכל ההשלכות הנובעות מפרסום שכזה , לא רק התייחסות לפגיעה בשמו הטוב של החשוד אלא ובעיקר הפגיעה במשפחתו , חבריו , תלמידיו , ובשמו הטוב של כל הציבור הדתי הנמנה על שומעי לקחו של החשוד בפני שאר המגזרים האחרים בחברה הישראלית מהחילוניים ועד החרדים, ועל כולנה חילול ה' !!!!

למה הותר הפירסום[]

האם הותר לחברי הפורום הנכבד את שהקב"ה בכבודו ובעצמו לא התירו לעצמו בפרשת עכן כששלח את יהושוע להטיל גורל ולא גילה לו , כי אין מספרים לשון הרע כשאפשר לברר בדרך אחרת גם אם מדובר בעכן שעבר על כל התורה כולה וכו' ואין ספק שראוי לספר עליו לשון הרע ?!.

וגם בלי להיזקק למשענת מהקב"ה בפרשת עכן, כל אדם נורמאלי בין אתה או אני ואף כל חברי הפורום שאם חלילה היה בן משפחתו לוקה בדבר שכזה וכו', מעבר לכל ספק היה מעדיף לפתור הבעי'ה בדרך מוסתרת כפי שעשו גדולים בחברה בעבר הרחוק (נפוליאון) והקרוב יותר (בן גוריון) , ראה סוף מכתבי... .

לכן, ללא ספק בני משפחת החשוד בעיני פורום תקנה והנלווים עליו גם הם זכאים להליך התנהגותי שכזה, ובטוחני שאין אדם הנקרא הגון בעולם שיחשוב אחרת, ואם כן אדרבה שי- קו- ם ונשמע את דבר חוכמתו !.

ואכן,היה אפשר להציב שומרים בשכר שיאתרו את כל המועמדים לפגיעה , ובמקרה זה תלמידיו הרבים של החשוד היו חשים לממן דבר שכזה, ומי שמטיל ספק בזה אם יפנה אלי אישית אפנה אותו לתלמיד של הרב אלון שמוכן להמציא 100 שכאלה.

לכן, אם זו התוצאה שנגרמה מפרסום שכזה "חילול ה' גדול" ופגיעה בחפים מפשע, אזי אין מנוס ממה שהצעתי במכתבי (המצורף) שיש למנות תלמידי חכמים גדולים ששימשו אבות בתי דין או דיינים בפועל שמנוסים בחיקור הדין ובשיקול הדעת בטיפול בפרשיות כאובות לא פחות מזו בלי פרסום,ואם יחליטו לפרסם יקבעו את גבולות הפרסום כדי למזער עד כמה שאפשר את הנזק שיוסב לחשוד וכן לכל הקשורים אליו שלא חטאו, וחברי הפורום נכבד יוכלו לשמש כיועצים טובים גם אם בתוכם נשים חשובות.

איסור הוצאת הדיבה[]

קראתי את דברי כת"ר ובסוף דבריו " 'סרגל היהדות' שאותו הזכיר מרזל במאמרו כולל גם את 'בצדק תשפוט עמיתך' ,

את איסור הוצאת הדיבה, ואת החובה לכבד תלמידי חכמים",ובזה כיוון כת"ר להגן על על הת"ח , אך לצערי הרב אני לא זכיתי לפרסם תגובה דומה לכבוד תלמיד חכם אחר שנרמס בפרהסיא ומעל דפי "בשבע" (העתק מצורף), גם אם הוא חשוד כל זמן שלא הוכחה אשמתו בחיקור דין בעדים ובפניו ובפני בעל דינו בפני בית דין מומחה שיורה איך להענישו ולפרסמו למען ישמרו, כי פרסום שכזה עשוי להזיק מאד לבני משפחתו וכל הנלווים אליו ומעל כולנה ל"חלול ה' גדול" בפרסום למי שלא יודע.ובמיוחד אם יכולה להיות אפשרות אחרת לפתרון שאזי גם לגדול הדור אסור לפרסם פושע גמור כעכן כנוהג הקב"ה

שכולנו מצווים "והלכת בדרכיו" ,וגם משום "ואהבת לרעך כמוך" שכל בר דעת מאיתנו עלי אדמות יעדיף פתרון חלופי לפרסום קלון קרובו ברבים , ולקרובי ותלמידי וכו' שמורה ג"כ הזכות הזו.

נאמנים עלי דברי כת"ר: " הרב צבי יהודה זצ"ל שעמד בוויכוחים חריפים עם תלמידי חכמים שבדורו, ועם זאת הורה שיש לכבד כל רב ותלמיד חכם 'גם אם דעותיו בהלכות ציבור צריכות בירור' ".

גם הפעם כמו לפני כתשע שנים כשבקשתי למחות אודות כבוד תורה שנרמס, כשבפעם ההיא דווקא ע"י הרב שכ' מבקש להגן על כבודו ,לאחר שהופניתי ע"י שכני מר מיקל קריש זצ"ל מנכ"ל העיתון מקור ראשון לעורך שהיום הינו "שולחן עורך" ודחה בקשתי למחות בטענה שמדובר "בראש ישיבה חשוב" , כטענת כת"ר היום .

אציין כאז כן היום "ראש ישיבה זה" מקיץ לא רק את המלין אלא גם את "ישני חברון" ,ואכן נהלתי אתו תכתובת ארוכה שנושאה היה "האם המציאות ההלכתית טעונה "רענון ובחינה מחודשת"

  1. האם כל מי שחושב שמבין המציאות הקיימת , רשאי ויכול לפסוק - לחדש-לרענן ולפרסם ברבים כל נושא שלבו חפץ", או # נדרשים לשאול תלמידי חכמים מובהקים -זקני הדור, דעתם-פסיקתם ואופן הפרסום,ואם עדיין נראה שאינם מבינים המציאות, הרשות נתונה להקשות עד שילובנו הדברים כראוי, ורק אח"כ להוציאם לרשות הרבים) .

התכתובת הזו לוותה ע"י מו"ר הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב שליט"א שתגובותי הוצגו בפניו לבקורת לפני שליחתן לנמען , אך לאחר מספר התכתבויות הרב בקש ממני להפסיקן לנוכח התשובות וכו'....והזמן יורה דרכו. ואכן לאחר כשנתיים שלוש מר"ן הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל ורבים שנקעה נפשם מהאומץ ההלכתי הלא מאוזן ולא מבוסס מחו נגדו בראש חוצות ,ולמרות כן עדיין ממשיך כדרכו וכת"ר מבקש להגן עליו בשם טוהר הוויכוח ההלכתי וכ "... ראש ישיבה ומרביץ תורה חשוב" .

ת"ח זה יושב כעת ב"פורום תקנה" ובטוחני ('ה בוחן לבות וכליות') שלפי הלך פעולו ראוי הוא להיות גורם משפיע בו , כאשר ע"י פורום זה פורסם קלון ת"ח בחוצות ובעידוד "האכסני'ה החשובה 'בשבע' " שמצאה לנכון להציג רק את עמדת הפורום והתעלמה כליל מתגובות נגד כתגובתי המורחבת המצורפת בזה ,ואותה אני מפיץ בין חברי כולל לת"ח הפורום , אך לצערי עדיין לא זכיתי לקבל תשובה שתקרר את דעתי וכדברי מר"ן הרה"ג צבי יהודה קוק זצ"ל שכבודו ציטט מדבריו.

"ללמוד אני צריך" ואשמח מאד לקבל מענה מכת"ר שזמנו יותר בידו, שחזקה אם מגן על הת"ח ומכירו מדיונים בבמות הלכתיות חשובות ,וודאי שכת"ר יידע את ההוכחות ההלכתיות שעליהן נשענו בטרם פרסמו את קלון הת"ח בחוצות - דבר שלענ"ד ולאחר שיחה עם מספר אבות בתי דין ודיינים חשובים היה אסור לעשות גם לגדולי הדור וגם לממונים - "כטובי העיר" אף אם מיירי בפושע גמור כעכן שראוי לספר עליו לשון הר' .

אות קלון בגין קרןב חשוד[]

אני מסכים אתך שבראשונה יש לדאוג לנפגעים ואין בזה כל הווא אמינא, אבל גם אתה תסכים עמי למה שהשכל הישר אומר "שאין להעניש חפים מפשע" וגם אם הם קרובים שלו יש להם צלם אנוש - זכות למנוע הטלת אות קלון בגין קרובם החשוד, אם אפשר לפתור הבעי'ה בלי פרסום פומבי כפי שחלילה כולנו היינו מעדיפים כולל חכמי ה"פורום" מעדיפים -חלילה בכל תרחיש לא נעים. די להם במכה שנחתה על ראשם אם אכן אלה הם פני הדברים - "ואהבת לרעך כמוך- מאי דשני עלך לא תעביד לחברך" - זה כלל גדול בתורה !

זאת ועוד , אם אכן אלה מעשיו ועדיין יש לו מה לומר ,זה מצביע על ...- כדבריך, אבל, אולי מדובר באדם חולה שזקוק לעזרה רפואית נפשית ?! וכבעל מקצוע בתחום הטיפול הנפשי ,האם נעלם ממך שבדרך כלל חולים שכאלה אינם מודעים די למצב החמור בו הם נתונים ...?!

ולעניין שמירה על זכויות הנפגעים וטיפול בהם ,דבר זה מדבר בעד עצמו וברור כשמש ואינו צריך שום סעד,אבל כן צריך לחקור באופן מעמיק הדרכים שיש להרחיק הנפגעים מהפוגע ולא להפך (הרחקת הפוגע מהנפגעים), כי אזי יוזקו הנפשות שנגזר עליהם משמים להיות קשורים עמו, וחמור מכן שבעתים "מאיגרא רמא לבירא עמיקתא" ,שמרום הכבוד שבו נהנו בחסותם בצילו דירדר את כולם יחד אתו לתהומות , א......! ה' ירחם !!!!

היש תועלת בפירסום[]

התועלת מול הנזק בכל דבר היא אבן הבוחן , ומי ישקלל ?! האם לא איש מקצועי ביותר כפי שיכול להתאפשר, ויש כאלה!!! והם יחליטו בלא משוא פנים אם יש תועלת בפרסום גם אם מדובר בת"ח מהשורה הראשונה, והם ישקלו אם הוא בר שיפוט ועונש בכל הראיות האפשריות העומדות בפניהם , כי לגדור פירצה חברתית באים ובזה נתנה להם הרשות (לבי"ד שבו גדול הדור או ממונה ע"י הציבור אף אם אין בהם גדול הדור, ולא מי ש... ועיין במכתבי כפי שהבאתי את דברי הגמ' בסנהדרין השו"ע בחושן משפט סי' ב והפוסקים ועוד),והם יחליטו ע"פ נסיונם אם אין דרך אחרת לפתרון ואין מנוס מפרסום ויפרסמו באופן ובמינון ובעיתוי הנראה להם.

מה חטאו קרוביו באות הקלון המוצמד להם כשהי'ה אפשר לפתור בדרך צינעא ?!

ואם נניח שהכל אמת והחשוד ממשיך בכל זאת במעשיו, האם נראה לך היגיוני שאדם כמוהו שהגיע לשיא שאין לו אח ורע, שכדי להגיע אליו צריך הרבה נתונים אינטיליקטואלים יפעל כך אם לא שחלה ?!, ואם כן וזה הכי סביר להניח, האם כך מטפלים בחולה?! , היכן הכרת הטוב לאדם שבשעתו הטובה כולם נהנו ממנו וכעת שכשל ופועל באופן לא נורמאלי מתיחסים אליו כאל נורמאלי ומלקין אותו בחוצות, "שמים בקשו רחמים" !!! מדובר כאן (אם אכן נכון הדבר) בת"ח גדול שחלה שאינו מודע למעשיו כפי שאדם נורמאלי רוהתועלת מול הנזק בכל דבר היא אבן הבוחן , ומי ישקלל ?! האם לא איש מקצועי ביותר כפי שיכול להתאפשר, ויש כאלה!!!

Advertisement