Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית
פולמוס קיטוס היה מרד יהודי שהתרחש בשנים 117-115 בארץ ישראל כנגד האימפריה הרומאית, במקביל למרד התפוצות.

המקורות אודות המרד הם קלושים ביותר. התלמוד מזכיר מרד יהודי שהתרחש בין המרד הגדול למרד בר כוכבא.[1] ההיסטוריה אוגוסטה, שלרוב לא נחשבת כמקור מהימן, מזכירה שארץ ישראל "גילתה רוח מרדנות" באותה העת.[2] בנוסף, קיימת עדות אפיגרפית על כך שהתנהלה לחימה בארץ ישראל בשנים הללו.[3]

מכיוון שהמרד לא הותיר את רישומו בהיסטוריה, יש הסכמה בקרב החוקרים שהיקפו של המרד היה קטן.[4] לא ידוע על סדר המאורעות המדויק. יודעים שבשנת 116 נשלחה וקסיליה של הלגיון השלישי קירנאיקה לירושלים למטרות תמיכה בלגיון העשירי פרטנסיס. בשנת 117 מינה הקיסר טריאנוס את לוסיוס קווייטוס, שדיכא את המרידות במסופוטמיה, למושל יהודה והוסיף לגיון שני למצבת כוח האדם הרומאי בפרובינקיה (ככל הנראה היה זה הלגיון השני טריאנה) ויש להניח שקווייטוס קיבל את מינויו כדי להשקיט את יהודה ולדכא את המרד היהודי. דבר זה הפך את יהודה לפרובינקיה פרוקונסולרית (כלומר פרובינקיה שנציבה היה קונסול לשעבר) וזה מדגים את הרצינות שהרומאים התייחסו לאיום והחשש שלהם מן המרידה היהודית.[5]

יש המזהים[דרוש מקור] את לוליאנוס ופפוס כמנהיגי המרד, מכיוון שמסופר עליהם בתלמוד שנהרגו על ידי טריאנוס.[6] שם מסופר ש"נהרגו שמעיה ואחיה אחיו" ויש המשערים שאלה הם השמות העבריים של לוליאנוס ופפוס. על-פי מגילת תענית הם הוצאו להורג בי"ב באדר. יש הסבורים שלמרד זה רומז התלמוד בסיפורו על "הר המלך".[7]

המשנה מדברת על פולמוס קיטוס אשר בעקבותיו גזרו חכמים כי הכלות בחתונתן לא ישימו עטרות בראשן לאות אבל, ושאדם לא ילמד את בנו יוונית[8].

ראו גם[]

 • המלחמות הפרתיות
 • מרד התפוצות

לקריאה נוספת[]

 • E. M Smallwood, Palestine c. AD 115-118, Historia ii (1962), pp. 500-10
 • C. Bruun, The Spurious ‘expeditio Iudaeae’ under Trajan, ZPE 93 (1992), pp. 98–106
 • M. Pucci Ben Zeev, L. Tettius Crescens expeditio Iudaeae, ZP 133 (2000), pp. 256–8
 • Miriam Pucci Ben Zeev, The Uprisings in the Jewish Diaspora (116-117 CE), in: The Cambridge History of the Jewish People, vol. 4, ed. Steven Katz, Cambridge, 2006, pp. 93-104

הערות שוליים[]

 1. סדר עולם רבה, ל, מהד' נויבאוור, סדר חכמים, ב, עמ' 66
 2. ההיסטוריה אוגוסטה, חיי אדריאנוס, פרק 5, סעיף 2.
 3. Christer Bruun, The Spurious "Expeditio Ivdaeae" under Trajan, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 93 (1992) 99-106; Miriam Pucci Ben-Zeev, L. Tettius Crescens’ expeditio Iudaeae, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 133 (2000), 256-258
 4. גדליה אלון, תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, חלק א', עמ' 263
 5. ישראל שצמן, "העימות הצבאי הרומי-יהודי", בתוך: יהודה ורומא - מרידות היהודים (עורך: אוריאל רפפורט)
 6. תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף יח, עמוד ב
 7. תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נז, עמוד א:
  "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" [=על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים - המרד הגדול];
  "אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא" [=על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך - מרד טריאנוס];
  "אשקא דריספק חרוב ביתר" [=על ציר (גלגל) של מרכבה חרבה ביתר - מרד בר כוכבא]
 8. משנה, סוטה ט, יד. יש נוסחאות שבהן כתוב טיטוס, אבל בעיקריות כתוב קיטוס.

en:Kitos War#Judaea

Advertisement