Family Wiki
Advertisement
Alatar72

כתב עת העוסק בהיבטים שונים של זיקת מקורות ישראל לארץ ישראל. עד כה יצאו לאור שנים עשר גיליונות, ובהם גיליון מורחב (ד-ה) שהתמקד בנושא רמת הגולן. גיליון ז עוסק בשאלת ההיסטוריות של התנך בעקבות יום עיון בנושא שהתקיים במכללת יעקב הרצוג.

המקור:מתוך האתר

עתה - 2011 יוני - חודשה הופעתו.

על האתר[]

על אתר מוגדר כבמה ל"ארץ ישראל במקורות", והוא עוסק בחקר ספרותי של מגוון מקורות יהודיים: מקרא, ספרות תנאית ואמוראית, ספרות חדשה, מקורות ארכיאולוגיים וטקסטואליים חוץ-ספרותיים, ועוד. על אף שזהו כתב עת הנותן דגש על המקורות היהודיים, יש בו התייחסות גם למקורות נוכריים, כגון כתביהם של הסופרים היוונים והרומיים הקלאסיים ועוד. מקורות אלה משלימים את הידע ומהווים משאב היסטורי חשוב להבנת ההיסטוריה והריאליה הארץ-ישראלית. עובדה זו מלמדת על רמת פתיחותם של הכותבים, שכן למרות ש'על אתר' הוא תוצר ספרותי של בית יוצר דתי, הגישה המשווה, שהיא לב לבו של המחקר ההיסטורי, אינה נזנחת במסגרת זו.

לאחר הפסקה של כשנתיים, חזר לאחרונה כתב העת להופיע באופן סדיר, תחת מערכת חדשה. בהתחשב בכך שמדובר במכללה בסדר גודל קטן יחסית, ובהוצאה של החוג ללימודי ארץ ישראל, אין ספק שמדובר במפעל אקדמי ראוי להערכה. יש לצרף לכך את העובדה שהפעילות המחקרית של כתב העת מגובה מצד מערכת אקדמית של חוקרים בעלי שם.

במערכת האוניברסיטאית כתב העת 'על אתר' אינו נחשב לאקדמי. זאת למרות שהמחקרים המתפרסמים בו עוברים תהליך של לקטורה, וגם הסינתזות המוצעות מגובות במקורות וברשימות ביבליוגרפיות. הניסיון להעריך את מקומו ותרומתו של 'על אתר' (ושל כתבי עת מסוגו) לחקר ארץ ישראל מעורר את השאלה היסודית: האם יש בכלל מקום לכתבי עת היסטוריים או מחקריים של מוסדות שאינם אקדמיים, דוגמת מכללות? ואם כן מהו תפקידם?

המקור: אברהם אופיר שמש יש מקום לעל אתר - כתב העת בתחום לימודי ארץ-ישראל, שחזר להופיע לאחרונה לאחר הפסקה, מספק ידע ובמה לא-אקדמית שיש להם דורש


מבחר מאמרים[]

Advertisement