Advertisement

פרמטרים

שימו לב: אתר "עיתונות יהודית היסטורית" עבר שדרוג, ששינה את אופן הגישה ואופן ההצגה של כל הכתבות. תבנית קישור זו מתאימה לאתר הישן, שאליו ניתן לגשת דרך הקישור לארכיון המופיע לעיל.

הפרמטרים מבוססי מיקום, כלומר חובה להשאיר סימן "|" במקרה של דילוג

 • פרמטר 1: שם המחבר.
 • פרמטר 2: כותרת הכתבה. כאשר הכתבה משתרעת על פני דפים אחדים, יש לתת לכל חלק שאחר החלק הראשון את הכותרת "המשך", ובמקרה זה יש להשמיט את פרמטר 1 ופרמטר 5.
 • פרמטר 3: תאריך כתבה, בצורה 1909/07/25 (כפי שמופיע ב-URL של הכתבה).
 • פרמטר 4: מספר כתבה סידורי (כפי שמופיע ב-URL של הכתבה, לאחר EntityId=Ar או EntityId=Ad). ייתכן שמופיע כ-Arnnnn.xml.
 • פרמטר 5: מלל נוסף (אופציונלי). אין לכתוב פה את תאריך הפרסום שכן תאריך זה כבר קיים בפרמטר 3 ומוצג אוטומטית.
 • פרמטר 6: (אופציונלי)
  • הערך "@" יגרום להצגה כ-HTML. פרמטר זה נחוץ כאשר הצגה רגילה מציגה רק חלק מהכתבה בעיתון. בדרך כלל אין בו צורך.
  • הערך "דפדוף" יגרום להצגת המלל "(לקריאת המאמר כולו ניתן לדפדף קדימה ואחורה באמצעות החצים שבקצה השמאלי התחתון של הדף)" בסוף הקישור.
 • פרמטר 7: ערך חלופי לסוג הפרסום, כאשר הקישור הוא לפרסומת או לתמונה ולא לכתבה. פרמטר זה נחוץ רק כאשר ה-URL כולל "EntityId=Ad" או "EntityId=Pc" במקום "EntityId=Ar", והערך שיינתן בו הוא Ad או Pc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.