Family Wiki
Advertisement

חובר על ידי אחימעץ בן פלטיאל

uria אולי "אור-יה" שער היהודים - מקום פטירתו של המחבר צילם:דניאלונטורה

בפתח המגילה נאמר: "היא מגילת יוחסין לרבי אחימעץ בירכי פלטיאל משנת ד' תתי"ד 1054 , וספר בה ייחוס אבותיו, ונלווה אליהם לקט רשימות וסיפורי המקבלים לסיפורי המגילה, וגם ילקוט פיוטים אשר לפייני שאיטליה הקדמונים הנוכרים במגילה."

והוא ממשיך בתאור משפחתו:"...מאבותיי כהובאו. באנייה בנהר פישון, ... עם הגולה אשר טיטוס הנקלה, אל העיר ביופי כלולה, ובאורן עלו, ושם נקהלו גרלו, ובמעשים נתעלו. ורבו ופרו ועצמו ונבן [י עמר מהם. מניניהם, מבני בניהם."

אבי המשפחה הראשון שנזכר הוא רבי אמיתי "ולו היה ' בנים, נאים והגונים. חכמים ונבונים. רעתנים ופיימנים, מלמרים ומשננים. לתלמירים המהוננים. נסיכים נגידים. מביני סורים. חרוזי חרוים. יודעי רזים, בחכמה צופים. בבינה מצפים. ובערמה מצפצפים. בספר הישר משכילים, ובסור המרכבה מסתכלים,

המגילה מהווה מקור מהימן לתולדות היהודים בתקופתו של אחימעץ, אם כי בנוסף לתיאורים היסטוריים הנחשבים למדויקים, היא מכילה גם אגדות וסיפורי נפלאות.

בסוף הספר, כתב אחימעץ בן שמואל כך:

"אני הוא אחימעץ בן שמואל בן פלטיאל. אני חיברתי ספר זה בו רשמתי את קורות משפחתי ושאר היהודים באותה התקופה... אני מברך את השם תוך הלל והודיה על כי סייעני לסיים ספר זה...";

הוא נפטר באוריה שבפוליה


המקור

Pages from ..... ...... Page 1.jpg
Pages from ..... ...... Page 2.jpg

על המצב במחוז פוליה[]

(קטעים מתוך מגילת היוחסין)

פולייא בארי אווירי.PNG
אווירי בקצה פוליה.PNG
מבארי ואודרנטו לקונסטנטינה.PNG

Advertisement