Family Wiki
Advertisement
ספר מלחמות בני יעקב

המבוא לספר

פירושלים ל"ספר הישר" לפי הויקיפדיה העברית[]

ספר הישר הוא שמם של מספר חיבורים עבריים:


האם התכוונתם ל...

  • ספר הישר (מקרא) – ספר שירה עברי קדום, שאבד, כפי הנראה, בגלות בבל. חלקים ממנו נשמרו בקריאתו של יהושע: שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון בספר יהושע י' יב- יג, ובקינת דוד על מות שאול ויהונתן בספר שמואל ב' א יז-יח. אזכור שלישי מופיע בתרגום השבעים של תפילת שלמה בחנוכת המקדש, ושם נאמר כי התפילה לקוחה מספר הישר.
  • מלחמות בני יעקב הוא המקור ל"ספר הישר" (להלן "ספר הישר (אגדה)) - מלחמות בני יעקב הם מהלכי כיבוש ארץ ישראל, שבע שנים לאחר הרס שכם על-ידי שמעון ולוי בני יעקב אבינו. הזמן המשוער של המלחמות היה 2223 לבריאת העולם - כאשר יעקב אבינו היה בן 115 שנה. סיפורן של המלחמות מתואר במדרשי חז"ל: ילקוט שמעוני
  • ספר הישר (אגדה) – חיבור מימי הביניים הכולל את ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת האבות ועד תקופת השופטים.
  • ספר הישר (מוסר) – ספר מוסר שחובר כנראה במאה ה-13, ויוחס בטעות לרבינו תם או לרבי יונה גירונדי. מחבר הספר האמיתי הוא ככל הנראה חכם בשם זרחיה היווני.
  • ספר הישר (רבנו תם) – ספרו של רבנו תם, מגדולי בעלי התוספות, המכיל שני חלקים: שאלות ותשובות וחידושים לתלמוד הבבלי.
  • "ספר הישר" הוא כינוי נוסף לספר בראשית, המספר על שלושת האבות, שכונו "ישרים" (תלמוד בבלי,עבודה זרה,כה,א)

מראי מקומות נבחרים[]

פירושים לאור האמור בספר דברים[]

לפי ספר דברים ספר הישר

המקור: עלון השבת "בסוד-שיח"

לקריאה נוספת[]

  • שמעון שוקק, "ספר הישר" במסגרת ספרות המוסר העברית במאה הי"ג, חיבור במסגרת קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ו, ע' 347–349: נספח מספר 1: רשימת חיבורים שכותרתם: "ספר הישר". ברשימה זו 19 חיבורים בשם זה.


המקור: ספר_הישר קישור לויקיפדיה

Advertisement