Family Wiki
Advertisement

ספר דברים, הספר החמישי והאחרון של חמישה חומשי תורה. הספר נקרא גם "משנה תורה", ופירושו שבספר זה חוזרת התורה שוב על המסופר בספרים הקודמים. למרות שנראה כי מדובר בחזרה על דברים שנאמרו, ישנם יותר משבעים מצוות חדשות שניתנו לראשונה בספר דברים.

השבוע אנו מתחילים את ספר דברים, הספר החמישי והאחרון של חמישה חומשי תורה. עוד שם יש לספר הזה לפיו הוא נקרא "משנה תורה", ופירושו שבספר זה חוזרת התורה שוב על המסופר בספרים הקודמים. אך למרות שנראה כי מדובר בחזרה על דברים שנאמרו, ישנם יותר משבעים מצוות חדשות שניתנו לראשונה בספר דברים.

תחילת הספר[]

בנקודה זו בה מתחיל ספר דברים, עם ישראל נמצא בסיום ארבעים שנים במדבר סיני, והם ממש לפני הירדן בכניסה לארץ ישראל. הם כעת סיימו לנצח את המדיינים, ופטירתו של משה רבינו מתקרבת. כעת מתחיל משה לגעור בבני ישראל על כל המעשים הלא טובים שעו במשך ארבעים השנים האחרונות.

העליה השניה ממשיכה בכך שמשה מספר על העבר וגוער בעם ישראל. משה מספר כיצד מינה דיינים באופן הירארכי, ואז על ההתקרבות לכניסה לארץ ישראל.

בעליה השלישית משה חוזר על סיפור המרגלים, כאשר העם ביקשו לשלוח מרגלים לבדוק את ארץ כנען, וכולם חוץ משניים חזרו עם דיווח מרושע, לפיו אין דרך לכבוש את הארץ. עם ישראל האמין למרגלים ולא האמין בהשם.

בעליה הרביעית משה רבינו ממשיך לספר על פרשיית המרגלים. הוא אומר כי הילדים - בשונה מהמבוגרים - יכנסו בסופו של דבר לארץ אותה הבטיח ה' לבני ישראל, אך העם כולו יחזור למדבר ויסתובב שם במשך ארבעים שנה. כעת חלק מהעם הבין את הטעות והחליט לעלות לישראל למרות הכל, אך הם נהרגו בידי האמוריים, כיון שהשם לא היה עימהם.

בעליה החמישית משה מספר על מסעות ישראל במספר חניות במדבר. ביניהם אנו מוצאים את ארץ שעיר שהיתה שייכת לצאצאיו של עשיו - אחיו של יעקב אבינו, וכן את ארץ מואב שהיתה שייכת לצאצאיו של לוט. בשני המקרים הזהיר הקב"ה את ישראל שלא להלחם עמם, כיון שהארץ ניתנה לאותם עמים במתנה מאיתו. העליה מסתיימת עם התחלת סיפור מלחמת ישראל עם סיחון.

בעליה השישית מסיימת התורה את סיפור המלחמה עם סיחון. הקב"ה נתן את העם בידי ישראל שכבשו את כל הארץ. באופן דומה, הקב"ה נתן בידם את הבשן, זאת למרות שעריהם היו בצורות ועם חומה ודלתיים. זאת הארץ שניתנה לשבטים ראובן, גד וחצי שבט המנשה, והיא נמצאת בצידו המזרחי של הירדן.

בעליה השביעית חוזרת התורה על התנאים וההוראות לאותם שבטים, באם הם רוצים לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי. לשם כך עליהם לחצות ביחד עם אחיהם את הירדן ולהלחם בעמי הארץ, ורק לאחר שכל בני ישראל יישבו על אדמתם, יוכלו אלו לחזור למשפחותיהם ולצאנם בצידו השני של הירדן. ליהושע, שיוביל את ישראל אל הארץ, נאמר: ראה כיצד ה' נותן לעם ישראל לנצח בקלות את כל העמים, באופן דומה הוא יתן בידך את העמים הגרים כעת בארץ, כאשר תכנס לארץ ישראל המובטחת.


מתוך אתר הידברות


הפטרות ספר דברים[]

הפרשן רב הרב דוד (בר' יוסף) אַ‏בּ‏וּ‏דִרְהַ‏ם הביא את הקשר בין ההפטרות בספר דברים בספרו ספר אבודרהם - מהדורת ורשא

מתוך אתר HebrewBooks

קישורים חיצוניים[]

Advertisement