Family Wiki
Advertisement

רבי יהודה בן בבא מסר נפשו על הסמיכה (סנהדרין י"ד) פעם אחת גזרה מלכות הרשעה, שכל הסומך יהרג, וכל הנסמך יהרג, ועיר שסומכים בה תיחרב, ותחומין שסומכים בהם יעקרו. הלך רבי יהודה בן בבא, וישב בין שני הרים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, בין אושא לשפרעם, וסמך שם חמישה זקנים, ועל כך הוא זכור לטוב, שאלמלא הוא בטלו דיני קנסות מישראל.

ואלו הם הזקנים שסמך. (א) רבי מאיר. (ב) רבי יהודה. (ג) רבי שמעון. (ד) רבי יוסי. (ה) רבי אלעזר בן שמוע. (ו) ורב אויא מוסיף אף רבי נחמיה. מי סמך את רבי מאיר מתחילה רבי עקיבא סמך את רבי מאיר, ולא קיבלו זאת חכמים. [משמע מכאן שמחאת החכמים מבטלת את הסמיכה] . ולבסוף רבי יהודה בן בבא סמכו, כמבואר לעיל, וקיבלו זאת חכמים ( מתוך קיצור)

הגמרא[]

זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו שאילמלא הוא נשתכחו דיני קנסות מישראל נשתכחו נגרוסינהו אלא

דף יד,א גמרא בטלו דיני קנסות מישראל שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה <גזירה> {שמד} על ישראל שכל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג ועיר שסומכין בה תיחרב ותחומין שסומכין בהן יעקרו מה עשה יהודה בן בבא הלך וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת בין אושא לשפרעם וסמך שם חמשה זקנים ואלו הן ר"מ ור' יהודה ור' שמעון ור' יוסי ור' אלעזר בן שמוע רב אויא מוסיף אף ר' נחמיה כיון שהכירו אויביהם בהן אמר להן בניי: רוצו . אמרו לו רבי מה תהא עליך אמר להן הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים אמרו לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזל ועשאוהו ככברה.

רבי יהודה בן בבא אחריני הוו בהדיה והאי דלא חשיב להו משום כבודו דרבי יהודה בן בבא ור"מ ר' יהודה בן בבא סמכיה והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל האומר ר"מ לא סמכו ר' עקיבא אינו אלא טועה סמכיה ר' עקיבא ולא קיבלו סמכיה ר' יהודה בן בבא וקיבלו אמר רבי יהושע בן לוי אין סמיכה בחוצה לארץ מאי אין סמיכה אילימא דלא דייני דיני קנסות כלל בחוצה לארץ והא תנן סנהדרין נוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ אלא דלא סמכינן בחוצה לארץ פשיטא סומכין בחוצה לארץ ונסמכין בארץ הא אמרינן דלא אלא סומכין בארץ ונסמכין בחוצה לארץ


בני עלי הכהן[]

בני עלי אין נסמכים בקללת בני עלי נאמר, "וְלֹא יִהְיֶה זָקֵן בְּבֵיתְךָ כָּל הַיָּמִים ... וְכָל מַרְבִּית בֵּיתְךָ יָמוּתוּ אֲנָשִׁים". ואמרו חכמים, שאין אלו שתי קללות זהות. הקללה השניה, "וְכָל מַרְבִּית בֵּיתְךָ יָמוּתוּ אֲנָשִׁים" היא, שזרע עלי לא יאריכו ימים, וימותו בני שמונה עשרה.והקללה הראשונה, "וְלֹא יִהְיֶה זָקֵן בְּבֵיתְךָ כָּל הַיָּמִים" היא, שאפילו אלו שיאריכו ימים, על ידי שיעסקו בתורה וגמילות חסדים, המכפרים את עוונם, לא יזכו להיות סמוכים. וכן היה עם רבי חנינא ורבי הושעיא, שהיו מבני עלי, ולא עלה ביד רבי יוחנן לסומכם.

Advertisement