Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית - 6 בינואר 2009

Seder hadorot

שער הספר, כפי שנדפס במחנה שארית הפליטה, ברגן-בלזן לערך בתש"ח

סדר הדורות הוא ספר שחובר על ידי הרב יחיאל בן שלמה היילפרין - רבה של מינסק, ראה אור בשנת ה'תקכ"ט (1769), והודפס בכמה מהדורות. הספר כולל ביוגרפיות מקוצרות החל מימות אדם הראשון ועד לדורו של המחבר, וכן הגהות על התלמודים.[1]

מבנה[]

הספר מחולק לשלושה חלקים:

 • ימות עולם - אלמנך שמתאר את תולדות האנושות על פי סדר שנות הבריאה. חלק זה כולל את האירועים משנת א' עד לשנת ה'תנ"ו (1695). המחבר מציין שהוא כולל באלמנך גם את "קורות העולם", וכן מופיעים בו ערכים כמו: אפלטון, אלכסנדר מוקדון ואף "מעשה ישוע הנוצרי".
 • שמות המחברים - מחברי ספרות תורנית עד לתקופת המחבר.
 • סדר תנאים ואמוראים - שמות התנאים והאמוראים, מעט מקורות חייהם, סדר העברת התורה מרב לתלמיד, והמקומות בהם הם מוזכרים בתלמוד בבלי, בירושלמי ובמדרשים.

מקורות[]

תבנית:להשלים הספר כולל מפתחות לפי שמות ולפי מחברים, והמחבר מציין כי התבסס בכתיבתו על שבעה חיבורים קדומים:

 1. ספר הישר
 2. "ספר יוחסין", עם סדר עולם רבה וסדר עולם זוטא, איגרת רב שרירא גאון, ו"ספר הקבלה" של רבי אברהם אבן דאוד (ראב"ד הראשון).
 3. "שלשלת הקבלה"
 4. "צמח דוד"
 5. "שפתי ישנים"
 6. "גלגולי נשמות"
 7. "גלילות ארץ ישראל"

מהדורות[]

הערות שוליים[]

 1. ההגהות נדפסו שוב בסוף הש"ס וילנא.


תולדות עם ישראל

Advertisement