Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מנורת_קטיף

מנורת קטיף

צעדת האבל עם מנורת קטיף מבית הכנסת בנצרים ביום הגרוש יז באב תשס"ה marching with the menora of Nezarim on the expuktion day 22 Aogust 1955 לפי הצעתי, גדעון ארליך, נערכה צעדה בנצרים .לא רק הבאה לירושלים.

גדוד_9263_-_תעסוקה_מבצעית_בנצרים_-_2003

גדוד 9263 - תעסוקה מבצעית בנצרים - 2003

מקור הערך: אתר קטיף נט

PikiWiki Israel 3900 Settlements in Israel

המבנה כפי שצולם בשנת 2005 . היום הוא הרוס - המנורה היום במוזיאון גוש קטיף בירושלים

נצרים שכנה במרכזה של הרצועה, שמה ניתן לה בשל קרבתה למחנה הפליטים נוציראת. הישוב נצרים בעל אופי דתי-תורני וקהילתו משלבת אנשי חינוך, חקלאים ובעלי מקצועות חופשיים. בישוב היו שטחי חקלאות נרחבים ובהם גידלו חלק מתושבי נצרים: עגבניות ליצוא, מנגו, ירק ללא תולעים, לול פטמים ואף מחצבת חול, חלק מתושבי הישוב עבדו בישובים העירוניים הסמוכים

תולדות היישוב[]

נצרים הוקמה בערב חג הפורים – י"ד' אדר תשל"ב (1972) כהיאחזות נח"ל של גרעיני השומר הצעיר, לאחר מכן שימש המקום בסיס מעבר לישובים בחבל קטיף. בשת תשמ"ד - (1984) אוזרח המקום על ידי תנועת הקיבוץ הדתי.

לאחר מספר שנים פורק הקיבוץ ועוזבי הקיבוץ הקימו במקום ישוב קהילתי- עירוני.

על היישוב[]

בנצרים פעלו מעונות, גני ילדים ובתי ספר יסודי "נועם נצרים" שהוקם לפני מספר שנים בשל המצב הביטחוני, בני הנוער למדו מחוץ לישוב בתלמוד תורה בישוב עצמונה, ישיבות תיכוניות ואולפנות. בשעות אחר הצהרים התקיימו בישוב פעילויות העשרה וחוגים.

בנצרים פעלה מדרשה ליהדות שעסקה בארוח קבוצות לסמינריונים ומכון ל"מורשת יהודי עזה" שתיעד את חיי היהודים בעיר עזה לאורך הדורות. בישוב פעל בית המדרש "דרך אי"ה" שחרת על דגלו לימוד מסכתות שלמות בעיון. בשנת תשס"ב הוקמה בישוב ישיבת הסדר ובה 20 תלמידים.

מאז הסכמי "אוסלו" החמיר מצבו הביטחוני של הישוב. עקב מסירת השטחים לרשות הפלסטינאית הפכה נצרים לנצורה והמצב הביטחוני בישוב החמיר. אל מולי גלי הטרור הערבי הרצחני, שמגמתו לגדוע את ההתיישבות, עומדים מתיישבי נצרים בעוז ובגבורה. "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", בראשית הסכמי אוסלו מנה הישוב 25 משפחות - ובאחריתו מנה הישוב קרוב ל – 80 משפחות שהן למעלה מ- 500 נפש.

לאחר הגירוש[]

Netzarim_Developing_the_Negev

Netzarim Developing the Negev

ביישוב החדש בחולות חלוצה

Expelled_Tami_Zilbershein,_Netzarim

Expelled Tami Zilbershein, Netzarim

שלוש שנים לגירוש

לאחר הגרוש - היישוב נצרים התחלק לשתי קבוצות - כ- 20 משפחות החליטו להישאר בעיר אריאל, שבה התגורר כל היישוב במשך כחודשיים במעונות הסטודנטים של המכללה, ולהוות גרעין תורני במקום. בינתיים הן מתגוררות בקרני-שומרון, עד שיסיימו להציב בעבורם קרוואנים באריאל. 50 המשפחות הנותרות עברו למושב יבול בחבל שלום, שם הוקם מחדש בי"ס 'נועם נצרים', הישיבה ומדרשת נצרים. חקלאי נצרים עדיין ממתינים ביבול לאפשרות לקבל נחלות לעיבוד

בני נצרים[]

הוא הישוב החדש בו התיישבו חלק ממוגרשי נצרים
ראו ערך מורחב:בני נצרים

שלמה פיוטרקובסקי מערוץ שבע דיווח ביום 9 בפברואר 2012 העצים מגוש קטיף ניטעו מחדש ב"בני נצרים" - תושבי גוש קטיף נטעו אתמול בט"ו בשבט, בטקס חגיגי עצים שנעקרו יחד איתם מיישובי הגוש ונשמרו עד היום במשתלה זמנית.

גלריה תמונות[]

צילם:מוטי סנדר

Advertisement