Family Wiki
Advertisement

רומי והנצרות[]

  1. ילקוט שמעוני לספר במדבר, רמז תשסו [בשם מדרש "ילמדנו"]: בשביל שהיה צופה, וראה [...] שיש אדם בן אישה שעתיד לעמוד שמבקש לעשות עצמו אלוה, להטעות כל העולם כולו [...] וכן הוא אומר: תנו דעתכם שלא לטעות אחר אותו האיש [...] ואם יאמר שהוא אל - הוא מכזב. ועתיד הוא לומר שהוא בן אלוהים, ואינו אלא בן אדם.
  2. בראשית רבה סג, ו: "ויתרוצצו הבנים בקרבה". בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת, ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודה זרה עשו רץ ומפרכס לצאת.
  3. מדרש הגדול לבראשית כה,כב: "ויתרוצצו הבנים בקרבה" – אמר רבי לוי בשם רבי שמעון: זה אומר אני אצא תחילה וזה אומר אני אצא תחילה. אמר לו עשו ליעקב: אם אין אתה מניחני לצאת הריני הורג אמי ואצא דרך דופן. אמר יעקב: הרשע הזה שופך דמים מתחילתו, והניחו לצאת תחילה.
  4. מדרש תהילים יד, ג: "אמר נבל בלבו אין אלהים" (תהלים יד,א) - זה עשו הרשע. ולמה נקרא שמו נבל? על שם שמילא את כל העולם נבלות, העמיד בתי קיקלין בתי טיטראות ובתי קרקסיאות בתי עבודה זרה[...] על שם שמילא את כל הארץ מנבלתם של ישראל.
  5. תלמוד בבלי תענית טז ע"א: וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. מאי ומן החמס אשר בכפיהם? אמר שמואל: אפילו גזל מריש ובנאו בבירה - מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו.
  6. תלמוד ירושלמי תענית ב, א: אמר רבי שמעון בן לקיש תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה [...] וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם אמ' רבי יוחנן מה שהיה בכף ידיהם החזירו מה שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו.
  7. בראשית רבה כב, ב: "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה', ותוסף ללדת את אחיו את הבל" (בראשית ד, א-ב) [...] אר"א בן עזריה ג' פלאים נעשו באותו היום, בו ביום נבראו, בו ביום שמשו, בו ביום הוציאו תולדות, א"ל רבי יהושע בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה, קין ותאומתו, והבל ושתי תאומותיו (בראשית רבה כב,

חז"ל סבורים כי המונח "את" הוא תוספת, כלומר עם כל אחד נולד אחר. פרופ' שאנן סבור שזה חלק מן הפולמוס בין היהדות לבין הנצרות. לפי פשוטו, רק בפרק ד' יש מיניות ואין ילדים. כלומר, המיניות היא חלק מנפילתו של האדם. עובדה רק אחרי החטא. על זה הגיב בן עזריה (בן המאה ה-2 לספירה) ג' פלאים נעשו באותו היום, בו ביום נבראו, בו ביום שמשו, בו ביום הוציאו תולדות

לפי : פרופ' אביגדור שנאן אדם ועולמו – מבוא לספרות האגדה חלק שני על נצרות ורומי

נצרות קישור לויקיפדיה

Advertisement