Family Wiki
Advertisement

מבני משפחת ונטורה אשר נדדו לדלמתיה ורגוזה נודע לנו החכם הראשון ר' שבתי ונטורה, נולד בספלאטו בערך בשנת 1740 והיה תלמיד ר' דוד פארדו וחיבר ספר "נהר שלום" (ויניציא 1770). צאצאו, ר' אליהו וינטורה נתמנה לרב ומורה הוראות (1799) וחבר ספרו "כוכבא דשביט" (שאלוניקי 1799), לזכר אחיו שבתי (דשביט), אשר עסק בעניני תלמוד, חגים, תענית, כתובות, בר מצוה, קידושים וכן הלכות משפטיות. הספר זכה להערכה רבה בסלוניקי, שושטא, סופיה וונציה. הוא חיבר גםם "מילון לחרוזים" במצוי בכתב יד בספרית יד בן צבי.


תאור הספר[]

המקור

נהר"א ופשטי"ה על ש"ע אורח חיים והחונים עליו ... להוציא דין אמת ... הכל עשה ... הדיין ... ר' שבתי וינטורה יצ"ו אב"ד ור"מ דק"ק איספאלטרו ... והוגה ... ע"י מגיהים ... הא' ... בנימין צעיר בכמה"ר חיים שלום בן ... בנימין מעלי הכהן אב"ד ור"מ דעה"ק ירושלים ... ושם האחד שלמה ישורון יצ"ו ... גירארד יוהאן יאנסון בבית ישראל מונדווי, דפוס גירארד יוהאן יאנסון בבית ישראל מונדוויבשנת ו'ה'ת'ע'נ'ג'ו' על רב שלום לפ"ג עמ [6-5]: הקדמת תלמיד המחבר, ר' אברהם יונה ב"ר רפאל משה חיים יונה; הקדמת אחיו ותלמיד המחבר, ר' אליהו ב"ר אברהם וינטורה. בהקדמה אומר ר' אברהם יונה: "חוששני לי מחטאת אם אשמרה לפי מחסום בתי הנפש והקשורים מידי דאתי מכללא". הציונים וההערות הם כנראה משלו. הסכמות: ר' שלמה שלם, אמשטרדם, דברים תקל"ד; ר' שאול [לעווענ-שטאם], אמשטרדם, י מנחם-[אב] תקל"ד; ר' שאול הלוי מהאג, אמשטרדם, [י מנחם-אב] תקל"ד; ר' יום טוב אלגאזי ור' יעקב לבית חזן, שלוחי ירושלם, וירונה, צו תקל"ד; ר' דוד ב"ר יעקב פארדו, בוסנא; ר' חיי רחמים באג'אייו ור' יצחק זאבי, שלוחי חברון, ליאורני, יז סיון תקל"ב; ר' מנחם עזריה ב"ר יהודה מצליח פאדובה, פירינצי, יב מרחשון תקל"ד; רבני ויניציאה: ר' שמחה ב"ר אברהם קלימאני, ר' חיים ב"ר משה וולטירה ור' אברהם ב"ר יצחק פאציפיקו, טו אב תקל"ג; ר' שלמה סרוק, האג, תקל"ד; ר' אברהם, ראטרדם, כו למב"י [יא אייר] תקל"ד. אברהם ב"ר יצחק פאציפיקו אברהם יונה ב"ר רפאל משה חיים יונה אליהו ב"ר אברהם וינטורה דוד ב"ר יעקב פארדו חיי רחמים באג'אייו חיים ב"ר משה וולטירה יום טוב אלגאזי יעקב לבית חזן יצחק זאבי מנחם עזריה ב"ר יהודה מצליח פאדובה שאול [לעווענ-שטאם] שאול הלוי מהאג שבתי וינטורה שלמה ישורון שלמה סרוק שלמה שלם שמחה ב"ר אברהם קלימאני

Advertisement