Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

המקור: יוסף סלע, רכז תחום טבע בבית ספר שדה "קשת יהונתן" - מתוך "עולם קטן" - "יציאה ישראלית ראשונית לנחל הרוקאד " יומן נוף גאו פוליטי

הכתבה במלואה[]

מאת :יוסף סלע, רכז תחום טבע בבית ספר שדה "קשת יהונתן" - מתוך "עולם קטן" - "יציאה ישראלית ראשונית לנחל הרוקאד " יומן נוף גאו פוליטי (הפירסום כפוף לאישור אשר בקשתי)

הרוקאד 1.PNG
הרוקאד2.PNG
הרוקאד 3.PNG
Advertisement