Family Wiki
Advertisement

בתלמוד הבבלי מובאות כמה התייחסויות שליליות ל'מרים מגדלא שער נשייא' (קולעת - יוצרת גדילים - בשיער הנשים) או 'מרים מגדלא דרדקי' (מטפלת התינוקות).‏‏[1] דמות זו זוהתה בטעות כמרים המגדלית, אולם זיהוי זה מופרך, שכן הוא מתבסס על קריאה שגויה של המילה הארמית 'מגדלא' המשמשת במשפט כחלק מתיאור מקצועה של האשה, ולא כתיאור מוצאה. למרות זאת, הזיהוי השגוי התקבע, עד כי בעלי התוספות במסכת חגיגה פירשו כי 'מרים מגדלא שער נשייא' הייתה "אמו של 'פלוני", כאשר הכוונה לישו.

בספר חסרונות הש"ס המביא את כל השמטות הצנזורה הנוצרית מהתלמוד, מרש"י ומהתוספות, מצוין כי היה כתוב שם 'אמו של ישו הנוצרי'. נראה כי בעלי התוספות לא שלטו בכתבי הקודש הנוצריים, ולא ידעו אל נכון מה הייתה זיקתה של מרים המגדלית לישו.

המקור: מרים_המגדלית קישור לויקיפדיה


גמרא סנהדרין מ"ג, א' - על אותו האיש[]

והתניא: בערב הפסח תלאוהו לישו. והכרוז יוצא לפניו מ' יום קודן, שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו. ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח. אמר עולא ותסברא בר הפוכי זכות הוא מסית הוא ורחמנא אמר (דברים י"ג,ט'} לא תחמול ולא תכסה עליו אלא שאני ישו דקרוב למלכות הוה: ת"ר חמשה תלמידים היו לו לישו מתאי נקאי נצר ובוני ותודה.

  • אתיוהו למתי אמר להו מתי יהרג הכתיב (תהלים מב) מתי אבוא ואראה פני אלהים אמרו לו אין מתי יהרג דכתיב (תהלים,מ"א) מתי ימות ואבד שמו
  • אתיוהו לנקאי אמר להו נקאי יהרג הכתיב (שמות כ"ג,ז') ונקי וצדיק אל תהרוג אמרו לו אין נקאי יהרג דכתיב {תהלים, י') במסתרים יהרג נקי
  • אתיוהו לנצר אמר להו נצר יהרג הכתיב (ישעיה,י"א) ונצר משרשיו יפרה אמרו ליה אין נצר יהרג דכתיב (ישעיהו,י"ט) ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב
  • אתיוהו לבוני אמר להו בוני יהרג הכתיב (שמות ד') בני בכורי ישראל אמרו לי' אין בוני יהרג דכתיב (שמות ד} הנה אנכי הורג את בנך בכורך.
  • אתיוהו לתודה אמר להו תודה יהרג הכתיב (תהלים, ק"א) מזמור לתודה אמרו ליה אין תודה יהרג דכתיב (תהלים,נ') זובח תודה יכבדנני:

רש"י[]

יהרג נקי - רוצח הוא נקי זה וראוי ליהרג שהרג במסתרים. ותשובה בעלמא הוא מפני האומות שקרוב למלכות היה והיו צריכים להשיב על כל ראיות של הבל שלהם:

זובח תודה יכבדנני - מי שיהרוג תודה יכבדנני: >


הערות שוליים[]

  1. ‏בבלי שבת דף ק"ד, ע"ב; חגיגה, דף ד', ב; ‏סנהדרין ס"ז, א ועוד
Advertisement