Family Wiki
Advertisement

thumb|300px|ימין|מקדשים ופולחן בממלכות ישראל ויהודה

פרופ' אברהם פאוסט, ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

ההרצאה תבחן מחדש את אופי הפולחן בממלכות ישראל ויהודה.

הנושא זכה לתשומת לב מחקרית רבה מאד במהלך השנים, ואף התגבש במחקר קונצנזוס על אופיים של מקומות הפולחן בממלכות אלו.

ההרצאה תתחיל ברקע קצר על תולדות המחקר הארכיאולוגי בארץ בכלל, ובסקירה על התפתחות הקונצנזוס הקיים ביחס למקומות הפולחן הישראליים בפרט, ולאחר מכן אציג את את הטיפולוגיה הרווחת במחקר למקומות פולחן אלו. בחלקה השני של ההרצאה אבחן מחדש את הממצאים הארכיאולוגיים, תוך ניתוח כמותי והשוואתי של הממצאים, אציג את הבעיות שבדעה המקובלת, ואתייחס בקצרה להשלכות האפשריות הנובעות מכך על הבנתנו את אופייה של הדת הישראלית.

Advertisement