Family Wiki
Advertisement

מצודת דוד וכן "מצודת ציון" הם פירושים עממיים לתוכן הפסוקים של ספרי נביאים וכתובים. חובר בסוף המאה ה-17 על ידי ר' דוד אלטשולר ובנו ר' יחיאל (בגירסה אחרת: הלל), שחיו בפראג ובגליציה.


האב ובנו כתבו יחד פירוש על נביאים וכתובים ובו שני חלקים: 'מצודת דוד' העוסק בביאור תוכן הכתוב לפי הפשט, ו'מצודת ציון' המפרש את המילים. שני הפירושים מבוססים בעיקרם על לקט מפירושיהם של גדולי המפרשים מימי הביניים. פירושיהם יצאו לאור בפעם הראשונה בליבורנו שבאיטליה, בשנת 1753, ומאז נדפסו פעמים רבות. מקור:מאגר מידע נט


Mezudot

מתוך ההקדמה לפירושים

Advertisement