Family Wiki
Advertisement
Masa hacher

שער הכתבה מתוך "עולם קטן"

עלןן השבת עולם קטן - השבועון הדתי לצעירים הביא בגליונו לפרשת ויגש כתבה של דעה גלעדי על "מסע אחר" של בנות אולפנת להב"ה בקדומים. המטרה הייתה למצוא תחליף ל"מסע לפולין" אשר ישיג את המטרות הבאות:חויית זהות כעבד ה' ודיבוק חברים. כך שניתן יהיה לגבש עמדה לאומית, אשית ואמונית. במקביל גם מותג הטיול באמצעות שם, סמל והמנון. הכנת המסע ארכה כחמישה חודשים ובסופו של דבר יצא לדבר ובוצע בשבוע ימים. שמו נמסע כונה "יחפות בשטח".

מארגנות המסע ניסו לאמץ הרגלים אחדים מהמסעות לפולין, כאלה שאימוצם עשוי להיות מועיל: בועה חברתית, השבתת סלולאריים וחוייות אינטנסיביות יוצאות דופן. וכך יצאו לדרך:

היבטים טכניים[]

המטיילות שובצו ל-28 ועדות, כאשר לכל אחת היה תפקיד בטיול, לדוגמא: ועדת קפה, ועדת אוכל, ועדת העמסה

הכתבה המלאה[]

הסריקה של המאמר ברשות מערכת "עולם קטן"

אפשר להזיז את הכתבה לשמאל בעזרת גלגול הסרגל מטה

חלק ראשון מתוך שניים
חלק ראשון מתוך שניים
חלק שני מתוך שניים
חלק שני מתוך שניים
Advertisement